Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Translation guides

On this page you can find translations from Danish to English for everything you need to know about:

 • How you join an unemployment insurance fund
 • How you declare unemployment and apply for unemployment benefits
 • How you fill in your monthly benefit card
 • How you terminate your membership of the ‘a-kasse’
Join an unemployment insurance fund
General
Dansk English
A-kasse  Unemployment insurance fund
Valg af medlemskab Choose your membership
Medlemskab af a-kassen Membership in an unemployment fund (Please note that membership in the union is not mandatory)
Bliv medlem af a-kassen Become a member in the unemployment fund
Optagelse Join an ‘a-kasse’/become a member
Indmeldelse Join an ‘a-kasse’/become a member
Skifte fra anden a-kasse Transfer from another unemployment insurance fund
Skal vi overflytte dig fra en anden a-kasse? Do you want us to transfer your membership from another unemployment insurance fund?
Tidligere været medlem af en anden a-kasse Do you have a previous membership of an ‘a-kasse’?
Hvordan vil du forsikres i a-kassen? What kind of insurance would you like? Full-time insurance and part-time insurance?

Forsikret på fuldtid

Forsikret på deltid 

Full-time insurance

Part-time insurance – you can choose to be part-time insured if you are working part-time

Har du bopæl og ophold i Danmark?  Do you have your residence in Denmark?
Er du dansk statsborger?  Are you a Danish citizen?
Lønsikring Salary insurances It is a voluntary supplemental private insurance that you can use during times of unemployment. With salary insurance you can get as much as 90 percent of your previous salary, including unemployment benefits etc.
Efterløn Voluntary early retirement (benefits)
Ønsker du at betale til efterlønsordningen? Do you want to pay into the voluntary early retirement scheme? Please note that – as a rule – you must be a member of an ‘a-kasse’ and start paying into the scheme no later than when you turn 30 years old. To be eligible for early retirement you must also have paid into the scheme for 30 years. Please contact the ‘a-kasse’ for more information.
Behandling af persondata  Processing of personal data
Tro og love (To speak or give information on) faith and laws (oath and good faith)
Vælg betalingsmetode Betaling af kontingent Betalingsservice Girokort Choose payment method Payment of membership fees Direct debit service (automatic payment through the bank) Request of payment (this will be sent to you via post and you will have to pay with your online banking account)
Hvor ofte vil du betale? Which payment rates do you want?
Blive ringet op Would you like the ‘a-kasse’ to call you?
Membership as a student
Dansk English

Hvilken uddannelse deltager du i?

Hvilken uddannelse er du i gang med?

Which education are you attending

Varer din uddannelse mindst 18 måneder?

Is the duration of your education at least 18 months?

Hvornår startede du din uddannelse?

When did you start your education?

Hvornår forventer du at afslutte uddannelsen?

When do you expect to finish the education/programme

Gratis medlemskab

Free membership

Kontingentfritagelse

Free membership, usually when you are attending a study and are under the age of 30

Får du SU?

Do you receive SU (Danish education support for students/state education grant)?

Får du elevløn/løn som lærling?

Do you get salary as a trainee/student employee?

Har du anden indkomst?

Do you have any other form of income?

Har du et fritidsjob?

Do you work in your spare time?

Er du over 30 år?

Are you over 30 years old?

Bruttoindtægt inclusive SU de næste 12 måneder?

Your total annual income, including state education grant (SU)

Modtager du hjælp til forsørgelse (fx pension, revalidering, kontanthjælp, barsels- eller sygedagpenge)?

Do you receive any other kind of public support (for example pension, rehabilitation, welfare, maternity benefit or sickness benefit)

Membership as a newly graduate
Dansk English

Afsluttet uddannelse 

Completed education
Har du afsluttet en uddannelse inden for de seneste 14 dage? Did you complete an education within the last two weeks?
Havde du bopæl og ophold i Danmark før uddannelsens start? Did you have residence in Denmark before your education began? Did you live in Denmark before attending the education?
Havde du bopæl og ophold i Danmark senest to uger/14 dage efter uddannelsens afslutning? Did you have residence in Denmark to weeks after you finished your education?
Oplysninger om din uddannelse Information regarding your education
Hvilken uddannelse? What kind of education did you complete?
Uddannelsessted School, university
Startdato Start date (of the education)?
Hvornår startede du din uddannelse? When did you start your education?
Slutdato/færdig med uddannelsen End date (of the education)
Hvornår sluttede du din uddannelse? When is/was your last day of the education?
14-dagesfristen The 2-week deadline for becoming a member of the ‘a-kasse’ Requirement for receiving benefits as a graduate
Hidtidige rettigheder You must choose if you would like to receive benefits as a graduate or continue with current rights 
Jeg søger om dagpenge som nyuddannet/dimittend I apply for benefits as a newly graduate
Sprogkravet Language requirements for graduates All graduates must pass a level of Danish equal to Dansk 2 in order to receive unemployment benefits
Tilknytningskravet If you don’t meet the Language requirement for graduates, you can meet the requirement by having at least 600 hours of employment within 12 months of the last 24 months.
Membership as unemployed
Dansk English
Er du ledig/arbejdsløs? Are you unemployed?
Jeg søger om dagpenge I apply for benefits
Hvad var dit seneste job? What was your last job?
Membership as an employee
Dansk English
Hvad arbejder du med? What is your job?
Oplysninger om dit arbejde Information regarding your work
Virksomhedens navn Name of the company you work for
Stilling Job title
Arbejder du mere end 30 timer pr. uge? Do you work more than 30 hours per week?
Hvad er din ugentlige arbejdstid? What are your weekly working hours?
Får du eller din arbejdsgiver tilskud til din løn? Do you or your employer receive subsidy for your salary?
Er du i fleksjob? Are you working in a flex job?
Får du førtidspension eller delpension? Do you receive early retirement pension, supplementary disability pension or partial pension?
Membership as self-employed
Dansk English
Oplysninger om dit arbejde Information on your work/company
Virksomhedens navn og cvr.nr. Name and cvr number of the company The cvr number is an 8 digit number identifying the company in Denmark.
Declaration of unemployment
General questions
Dansk English
Første dag som ledig First day as unemployed
Første ledighedsdato First date of unemployment
Hvilken dag søger du dagpenge fra? Which day are you applying for unemployment benefits from?
Tilmelding som ledig på Jobnet.dk Registration as unemployed/available on Jobnet.dk
Opret et CV inden to uger fra tilmeldingen på jobnet.dk Create a resume/CV within two days of registering on Jobnet.dk
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1-2, og § 87, stk. 1-2, i lov om arbejdsløshedsforsikring I declare in good faith (on faith and law) that the information is correct, cf. § 86, stk. 1-2, og § 87, stk. 1-2 of the Unemployment Insurance Act
Urigtige oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder. Du kan også blive meldt til politiet. Incorrect information may result in claims for reimbursement of benefits etc. and loss of rights. You can also be reported to the police
Oplysningspligt – du har pligt at oplyse a-kassen om ændringer i dine forhold Obligation to provide information – It is your duty to inform a-kassen of any changes in your circumstances
Stå til rådighed for arbejdsmarkedet To be available for the labour market
Pligt til at overtage arbejde med dags varsel, inden for normal arbejdstid Obligation to take over work with a day’s notice and within normal working hours.
Samtykke til at a-kassen indhenter oplysninger hos tidligere arbejdsgivere Giving consent to a-kassen obtaining information from former employers
Cause of unemployment
Dansk English

Hvad er årsagen til, at du melder dig ledig?

 • Stoppet i arbejde
 • Ophørt i et arbejde som lønmodtager
 • Arbejder på nedsat tid som lønmodtager
 • Arbejdsfordeling
 • Afsluttet en uddannelse
 • Afbrudt en uddannelse
 • Været syg og nu raskmeldt
 • Barselsorlov er slut
 • Har holdt ferie/fri for egen regning
 • Ophørt/stoppet som selvstændig
 • Er selvstændig og søger om supplerende dagpenge 
 • Kollektiv ferielukning

What is the reason for your unemployment registration?

 • Stopped working
 • Stopped working as an employee
 • Working reduced hours/part time as an employee
 • Division of labour/work-sharing
 • Completed education
 • Interrupted education
 • Been sick and is now well
 • Maternity leave is over
 • Have been om holiday/free at own expense
 • Ceases/stopped as self-employed
 • Is self-employed and applying for supplementary unemployment benefits
 • Collective holiday closure

Jeg er ledig som

 • Lønmodtager
 • Selvstændig
 • Nyuddannet

I am unemployed/free as

 • An employee
 • Self-employed
 • A recent graduate
Information about education
Dansk English
Afsluttet uddannelse Completed education
Bliver du ledig efter afsluttet uddannelse? Will you be unemployed after completing your education?
Har du afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneders varighed inden for de seneste to år? Have you completed an education of at least 18 months duration within the last two years?
Uddannelsessted – skolens navn Educational institution – the name of the school
Hvilken uddannelse? Uddannelsens navn Which education? Name of the education
Uddannelsen er begyndt den Hvornår har du startet din uddannelse? The education started on (date) When did you start your education?
Uddannelsen er gennemført den Hvornår har du afsluttet din uddannelse? The education is completed on (date) When did you complete your education?
Havde du bopæl og ophold i Danmark, lige før du startede uddannelsen? Did you have your residence in Denmark just before you started the education?
For at få dagpenge som nyuddannet, skal du opfylde et sprogkrav To receive unemployment benefits as a recent graduate, you must meet a language requirement
Har du gennemført en dansksproget uddannelse? Have you completed an education taught in Danish?
Har du gennemført 6. klasse i dansk folkeskole, privatskole, friskole? Have you completed 6th grade in Danish primary school, private school, free school?
Har du bestået prøve i Dansk 2? Have you passed the Danish 2 exam [prøve i Dansk 2]?
Har du bestået folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse? Have you passed the final exams in the 9th or 10th grade?
Forventer du at have arbejde efter endt uddannelse? Do you expect to have a job after graduation? Do you expect to have working hours after the graduation?
Har du haft arbejde efter endt uddannelse? Har du haft arbejde efter du afsluttede din uddannelse? Did you have working hours job after the graduation? Have you had a job since graduating?
Dato for 1. arbejdstime efter endt uddannelse Angiv din første dag med lønarbejde efter uddannelse/dimission Date of the 1st hour of work after graduation Enter your first day of paid work after graduation
Forsørgerpligt Maintenance obligation for a child
Har du forsørgerpligt over for et barn/børn? Do you have maintenance obligations for a child or children?
Er du forsørger for et barn, der bor i Danmark eller i et andet EØS-land? Do you have maintenance obligations for a child living in Denmark or in another EEA country?
Jeg har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed og jeg anmoder om ny optagelse som dimittend og som fuldtidsforsikret, såfremt dette kan give mig bedre rettigheder end mine nuværende. I have completed a education that qualifies for a state education grant (SU) and the duration of the degree was at least 18 months and I am applying for full time membership as a newly graduate, if this can give me better rights than my current ones.
Information about your employment
Dansk English
Ansættelsesforhold Seneste ansættelser Seneste lønarbejde Employment Most recent employment Most recent employment
Oplys om dine ansættelser de 3 seneste måneder Information about your employment in the last 3 months
Hvor har du været ansat? Where have you been employed?
Arbejdsgiver Employer

Status på ansættelsesforhold

 • Er ophørt
 • Fortsætter

Status of employment

 • Stopped working
 • Still working reduced hours/part time
I hvilke perioder har du været ansat? During which periods have you been employed?
Ophørt i ansættelsesforhold Stopped working as an employee
Oplysninger om ophørt ansættelse Information om terminated employment
Jeg er lønmodtager I am an employee
Jeg ejer andele alene eller sammen med min nærmeste familie, mindst 50 % af virksomheden I own shares (alone or with my immediate family – “nærmeste familie”) at least 50% of the company
Jeg arbejder i min ægtefælles virksomhed I work in my spouse’s company
Stillingsbetegnelse Job title
Cause of termination of employment
Dansk English

Grund til at du selv har sagt op:

 • Ønsker nye udfordringer
 • Forhold på arbejdspladsen
 • Problemer med pasning af nærtstående familie/børnepasning
 • Helbredsproblemer/sygdom
 • Lægelige dokumentation/lægeattest
 • Transporttid/transportproblemer
 • Har du mere end 3 timers transporttid?
 • Flyttet pga. ægtefælles/samlevers jobskifte/nyt arbejde eller uddannelse
 • Opbrugt ret til supplerende dagpenge
 • Indgået fratrædelsesaftale
 • Andet

Cause of resignation – why did you resign?

 • Want new challenges
 • Reasons regarding the workplace
 • Problems with care for close relatives/childcare problems
 • Health problems/illness
 • Medical documentation/medical certificate
 • Travel time/transport problems
 • Do you have more than 3 hours of transport time?
 • Moved due to spouse’s/partner’s change of job/new job or education • I have run out of supplementary unemployment benefits
 • Severance agreement
 • Other
Hvad har du gjort for at løse problemet? What did you do to solve the problem?
Har du forsøgt at få andet arbejde på arbejdspladsen? Did you try to get other work tasks at the workplace?
Hvad er årsagen til, at du er ophørt i arbejdet? Cause of termination of employment – What is the reason why you have stopped working?

Opsigelsesgrund:

 • Arbejdsmangel (ordremangel/nedgang i opgaver), nedskæringer
 • Tidsbegrænset ansættelse, vikariat, projektansættelse
 • Hjemsendelse (vejrlig)
 • Nedskæringer
 • Omstrukturering
 • Ophør i jobrotation
 • Sygdom
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Mine kvalifikationer passede ikke stillingen
 • Bortvisning
 • Opsagt pga. fravær
 • Kollektiv ferielukning
 • Arbejdsgiver er gået konkurs
 • Anden årsag

Cause of dismissal:

 • Shortage of work (lack of orders/reduction in tasks), downsizing
 • Fixed-term employment, temporary employment, project employment
 • Layoff due to weather
 • Cut downs
 • Restructuring
 • Stopped working in job rotation
 • Illness • Cooperation difficulties
 • My qualifications did not fit the job title
 • Instant dismissal
 • Dismissal due to absence
 • Collective holiday closure
 • Employer has gone bankrupt
 • Other cause
Dokumentation fra din arbejdsgiver, f.eks. opsigelse eller dokumentation for hjemsendelse Documentation from your employer, e.g. document of dismissal or documentation of layoff due to weather 

Har du fået dit fulde opsigelsesvarsel?

Har du fået dit fulde opsigelsesvarsel i henhold til din overenskomst, funktionærloven eller ansættelseskontrakt?

Dit opsigelsesvarsel er perioden fra den dato, du selv har sagt dit job op eller er blevet opsagt af din arbejdsgiver, til og med den dato, hvor dit ansættelsesforhold slutter og virksomheden ikke længere skal udbetale løn til dig

Did you get your full period of notice?

Did you get your full period of notice in accordance with your collective agreement, the Salaried Employees Act or employment contract?

Your notice period is the period from the date on which you have resigned from your job or been terminated by your employer up to and including the date on which your employment ends and the company no longer has to pay you wages

Arbejdsgiverens/virksomhedens lukning Closure of the employer/company

Virksomhedens konkurs

Er der anmeldt krav til Lønmodtagernes Garantifond?

Company bankruptcy

Have claims been filed with the Employees’ Guarantee Fund?

Udløb af tidsbegrænset ansættelse Expiry of fixed-term contract

Kollektiv ferielukning

 • Arbejdspladsens ferieplan eller varslingsskrivelse
 • Har du holdt alle dine feriedage – både egen optjent ferie og feriedagpenge?

Collective holiday closure

 • Workplace holiday schedule or letter of holiday notice
 • Have you taken all your holiday days – both your holiday days according to the Danish Holiday act and your days with holiday pay? Holiday pay is a type of benefit that you can receive from your unemployment insurance fund when you take a vacation
Arbejdsfordeling Division of labour/work-sharing
Jeg arbejder fortsat, men på nedsat tid I am still working, but part time
Min arbejdstid er blevet sat ned My working hours are reduced
Fortsætter i et ansættelsesforhold  Continuing in an employment
Er din ugentlige arbejdstid ændret/er du gået ned i tid?  Have your weekly working hours changed/have you reduced your working hours? 
Hvad var din ugentlige arbejdstid, før ændringen? What were your weekly working hours before the change? 
Har du selv valgt at gå ned i tid? Have you chosen to reduce your working hours yourself?

Hvad er årsagen til, at du er gået ned i tid?

 • Problemer med børnepasning eller nærtstående familie
 • Syg/helbredsproblemer
 • Transportproblemer/transporttid 
 • Ønsker nye udfordringer
 • Forhold på arbejdspladsen 
 • Ændret arbejdstid pga. nedskæringer eller omstruktureringer
 • Ikke nok arbejdsopgaver
 • Ansat i vikariat eller tidsbegrænset ansættelse
 • Andet

What is the reason why you are working reduced hours?

 • Problems with childcare or close family
 • Sick/health problems
 • Transport problems/journey time
 • Want new challenges
 • Reasons regarding the workplace
 • Changes in working hours due to cutbacks or restructuring
 • Not enough work tasks
 • Temporary or fixed-term employment
 • Other

Hvad er årsagen til, at din arbejdsgiver har ændret din arbejdstid?

 • Nedskæringer eller omstruktureringer
 • Vikariat, tidsbegrænset ansættelse, projektansættelse
 • Ikke nok arbejdsopgaver
 • Sygdom
 • Arbejdsfordeling 

What is the reason why your employer has changed your working hours? 

 • Downsizing or restructuring
 • Temporary employment, fixed-term employment, project employment 
 • Not enough work tasks 
 • Illness
 • Division of labour/work-sharing
Har du et opsigelsesvarsel?  Do you have a notice of termination?
Vil din arbejdsgiver se bort fra opsigelsesvarslet, så du kan opsige dit job med dags varsel, hvis du får et andet job med flere arbejdstimer?  Will your employer waive the notice period so that you can terminate your job with a day’s notice if you get another job with more working hours? 
Frigørelsesattest Vær opmærksom på, at der gælder en 5-ugersfrist, når du skal have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, hvis du i din ansættelse er omfattet af et opsigelsesvarsel.  Release certificate Please note that there is a 5-week deadline for receiving a release certificate from your employer if you are covered by a notice period during your employment.
Har du haft et CVR-nummer? Did you have a CVR number? The CVR number is an 8-digit number identifying the company in Denmark (the Central Business Register).
Har din ægtefælle et CVR-nummer?  Does your spouse have a CVR number?
Har du arbejdet i virksomheden? Have you been working in the company?
Har du eller har du haft et CVR-nummer inden for de seneste 3 år?   Do you have or did you have a CVR number within the past 3 years?
Har du haft et overskud/underskud af selvstændig virksomhed inden for de seneste 5 år? Have you made a profit/loss from self-employment within the past 5 years?
Har du modtaget B-indkomst, der vil indgå i en selvstændig virksomhed? Har du modtaget B-indkomst, der bliver beskattet efter reglerne om selvstændig virksomhed?  Have you received “B-indkomst” (income not taxable at source) that will be included in your company’s profit/loss? Have you received “B-indkomst” (income not taxable at source) that is taxed according to the rules on self-employment?
Har du selvangivet B-indkomst til Skat? Do you have self-declared “B-indkomst” (income not taxable at source)?
Er du ejer eller medejer af en virksomhed, hvor du har udført personligt arbejde? Are you the owner or co-owner of a business/company where you have done personal work?
Har du arbejdet i et selskab, hvor du eller din ægtefælle har afgørende indflydelse? Have you worked in a company (“selskab” such as A/S, ApS etc.) where you or your spouse have “decisive influence”?
Har du arbejdet i din ægtefælles virksomhed?  Have you worked in your spouse’s business?
Har du haft en lønaftale, mens du har arbejdet i din ægtefælles virksomhed?  Have you had a salary agreement (“lønaftale” according to § 25a in the Withholding Tax Act) while working at your spouse’s company?
Har du haft arbejde i din ægtefælles virksomhed uden en lønaftale efter kildeskattelovens § 25a? Have you worked in your spouse’s company without a salary agreement (“lønaftale”) according to section 25a of the Danish Withholding Tax Act?
Har du fået løn fra selskab, hvor du eller din ægtefælle sammen med nærmeste familie har haft afgørende indflydelse? Have you received a salary from a company (“selskab” such as A/S, ApS) in which you or your spouse, together with your immediate family, have had a “decisive influence”?
Afgørende indflydelse vil sige ejerskab af et selskab på mindst 50 % af selskabskapitalen/stemmeværdien “Decisive influence” means ownership of a company (“selskab” such as A/S, ApS) of at least 50% of the share capital/voting value
Nærmeste familie vil sige dine børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, søskende, ægtefælle eller din ægtefælles børn Immediate family means your children, grandchildren, parents, grandparents, siblings, spouse, or your spouse’s children
Har du fået løn fra et selskab, hvor du alene eller sammen med din nærmeste familie ejer mindst 50 % eller har en bestemmende indflydelse? Have you received a salary from a company (“selskab” such as A/S, ApS) in which you, alone or together with your immediate family, own at least 50% or have a controlling influence?
Ejer du mindst 50 % af den virksomhed, du er blevet ledig fra, enten alene eller sammen med nærmeste familie? Do you own at least 50% of the business you became unemployed from, either alone or with immediate family?
Ejer din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie mindst 50 % af den virksomhed du bliver ledig fra? Does your spouse, alone or with immediate family, own at least 50% of the business from which you become unemployed?
Er selvangivelsen sket efter skattereglerne for selvstændige? Has the self-assessment tax return been made according to the tax rules for self-employed?
Har du en selvstændig virksomhed? Are you self-employed?
Var din virksomhed/erhvervsmæssige aktivitet et landbrug? Was your business/business activity a farm?
Arbejder du mere end 5 timer om måneden i din virksomhed? Do you work more than 5 hours a month in your company?

Hvilken type erhvervsmæssig aktivitet er din virksomhed?

 • Udlejning af fast ejendom
 • Fredskov
 • Vedvarende energikilde (solceller, vindmøller)
 • Biavl
 • Anden erhvervsmæssig aktivitet

What type of professional activity is your business?

 • Rental of real estate
 • Protected forest
 • Renewable energy source (photovoltaics, wind turbines)
 • Beekeeping
 • Other economic activity
Er du kontraktmæssigt forpligtet til at udføre arbejde i dagtimerne, som forhindrer, at du kan overtage fuldtidsarbejde med dags varsel? Are you contractually obliged to perform daytime work that prevents you from taking over full-time work at a day’s notice?
Blev du ledig efter at have ophørt med selvstændig beskæftigelse? Did you become unemployed after ceasing self-employment?
Hvornår startede du i virksomheden? When did you start the company?
Hvornår var din sidste arbejdsdag i virksomheden? When was your last day at work at the company?
Ophørsdatoen Date of termination
Hvordan er du ophørt? How did you terminate your company?
Virksomheden er registreret som ophørt hos Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen The company is registered as discontinued with the Danish Business Authority and the Danish Tax Agency
Virksomheden er under afvikling The company is being wound up

Virksomheden er gået konkurs

 • Dato for modtagelse af konkursbegæring i Skifteretten

The company has gone bankrupt

 • Date of receipt of bankruptcy petition in the “Skifteretten” (Bankruptcy Court)
Virksomheden er under tvangsauktion The company is under foreclosure
Du er udtrådt som medejer af virksomheden You have resigned as a co-owner of the company
Du er ophørt som medarbejder i din ægtefælles virksomhed You have ceased to be an employee of your spouse’s company
Virksomheden fortsættes af din tidligere ægtefælle i forbindelse med separation eller skilsmisse The business is continued by your ex-spouse in case of separation or divorce 

Virksomheden er bortforpagtet eller udlejet

 • Jeg erklærer, at min virksomhed er bortforpagtet eller udlejet i mindst 3 år uopsigeligt fra min side
 • Jeg arbejder ikke hos forpagteren
 • Bortforpagtningen/udlejningen er ikke til ægtefælle, samlever eller umyndige børn

The company is leased

 • I declare that my business is leased for at least 3 years irrevocably on my part
 • I do not work for the tenant
 • It is not my spouse, cohabiting partner or minor children that are leasing the company
Virksomheden har ændret formål til formueforvaltning og er omdannet til et holdingselskab The company has changed its purpose to “formueforvaltning” (asset management) and has been transformed into a holding company
Jeg erklærer, at jeg ikke har overdraget virksomheden til ægtefælle, samlever eller umyndige børn I declare that I have not sell the company to my spouse, cohabiting partner or minor children
Jeg erklærer på tro og love, at virksomheden er under afvikling I declare in good faith (on faith and law) that the company is being wound up
Du skal fortælle om alle dine virksomheder/selskaber/erhvervsmæssige aktiviteter inden for de seneste 3 år. Det skal du gøre, selv om du ikke har et CVR-nummer og uanset om dine aktiviteter er ophørt You must tell about all your companies/business activities within the last 3 years. You must do this even if you do not have a CVR number and regardless of whether your activities have ceased
Har du andre indtægter eller aktiviteter? Do you have other income or activities?
Ulønnet arbejde Ulønnet arbejde er arbejde, du ikke får løn for, men som kan udbydes som almindeligt lønarbejde Unpaid work Unpaid work is work for which you are not paid, but which can be offered as regular paid work
Frivilligt ulønnet arbejde Frivilligt ulønnet arbejde kan være aktiviteter eller arbejde, som du ikke får løn for, og som f.eks. udføres for frivillige organisationer

Voluntary work (unpaid)Voluntary work is activities or work for which you are not paid, for example for voluntary organisations

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse/supplerende dagpenge som selvstændig

Hvis du starter en ny virksomhed i dagpengeperioden

Hvis du har haft din virksomhed samtidig med lønarbejde og du har haft mindst 80 løntimer pr. måned i gennemsnit de seneste 6 måneder, inden du meldte dig ledig

Ret til supplerende dagpenge i 30 uger, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

CVR-nummer

Beskriv virksomhedens aktiviteter og hvordan driften er tilrettelagt 

Self-employment as a sideline activity/applying for supplementary unemployment benefits as self-employed If you start a new business during the unemployment benefit period If you have had your business at the same time as work as an employee and you have had at least 80 working hours per month on average in the last 6 months before you registered as unemployed

Entitlement to supplementary unemployment benefits for 30 weeks while self-employed as a sideline activity

CVR number

Describe the company’s activities and how you have organized the company 

Bestyrelsesarbejde f.eks. skolebestyrelse, bestyrelse i aktieselskaber, pengeinstitutter mv., i bolig- og grundejerforeninger og i kulturelle foreninger Har du bestyrelsesarbejde, du får løn for? Board duties e.g. school boards, boards of limited companies, banks, housing and landowners’ associations and cultural associations Do you have board work that you get paid for?
Hverv Har du private eller offentlige hverv? Har du et hverv, som du får løn for? Det er uden betydning, om indtægten betegnes som diæt, mødediæt, vederlag, honorar, godtgørelse, rådighedsvederlag eller lignende Offices Do you hold private or public offices? Do you have an office for which you get paid? Regardless of whether the income is described as per diems, meeting allowances, remuneration, fees, allowances, availability allowances or similar

Formueforvaltning Du kan fortsætte med formueforvaltning i hele dagpengeperioden. Hvis du har arbejde med formueforvaltningen, må du ikke arbejde i mere end 5 timer om måneden.

 • Beskæftiget med aktiviteten i højst 5 timer pr. måned
 • Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom
 • Passivt ejer en virksomhed
 • Bortforpagter en virksomhed
 • Forvalter din egen formue
 • Andet
 • CVR-nummer

”Formueforvaltning” (asset management) You can continue with asset management throughout the unemployment benefit period. If you work in asset management, you may not work for more than 5 hours a month.

 • Engaged in the activity for a maximum of 5 hours per month
 • Rental income from the letting of property
 • Passively owns a business
 • Leases a business
 • Manage your own wealth
 • Other
 • CVR number

Fritidsbeskæftigelse Fritidsbeskæftigelse er en erhvervsmæssig aktivitet som hverken er selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

 • Deltidslandbrug med bopæl på landbruget
 • Udlejningsejendom med højst 10 lejemål
 • Egen vindmølle
 • Eget solcelleanlæg
 • Vedvarende energikilde
 • Biavl med højst 20 stader
 • Fredskov
 • Andet
 • CVR-nummer

”Fritidsbeskæftigelse” (Leisure activities) Leisure activity is a professional activity which is neither self-employment nor “formueforvaltning” (asset management).

 • Part-time farming resident on the farm
 • Rental property with a maximum of 10 leases
 • Own wind turbine
 • Own photovoltaic system
 • Renewable energy source
 • Beekeeping with no more than 20 hives
 • Protected forest
 • Other
 • CVR number
Deleøkonomiske aktiviteter Activites in sharing economy
Selvbygger eller medbygger Hvis du f.eks. deltager i at opføre eller ombygge egen bolig. Ikke hvis du blot vedligeholder din egen bolig. Deltager du i opførelsen eller ombygningen af din egen ejendom? Self-builder or co-builder For example, if you participate in building or remodeling your own home. Not if you just maintain your own home. Are you participating in the construction or redevelopment of your own property?
Deltager du i eller er du tilmeldt undervisning/uddannelse? Do you participate in a course or education?
Du skal oplyse om al undervisning du deltager i eller er tilmeldt, også selv om undervisningen foregår uden for normal arbejdstid You must state all courses/education you attend, even if the teaching takes place outside normal working hours 

Uddannelse

 • Åben uddannelse
 • Aftenskoleundervisning
 • Faglige kurser
 • HF-enkeltfag
 • Gymnasie under 20 timer pr. uge
 • Ikke SU-godkendt uddannelse
 • Vejledningsforløb jobcenter, a-kasse, fagforening
 • 8.-10. klasse

Education

 • Open education
 • Evening classes
 • Professional courses
 • HF single subject/individual HF courses
 • High school under 20 hours per week
 • Non-SU-approved education
 • Guidance course job center, unemployment fund, trade union
 • 8th-10th grades

Pension Får du dansk eller udenlandsk pension? Er din pension helt eller delvist arbejdsgiverfinansieret og udbetales løbende?

 • Pensionsart
 • Udenlandsk pensionsselskab
 • Tjenestemandspension
 • Livsvarig arbejdsmarkedspension

Pension Do you receive a Danish or foreign pension? Is your pension fully or partly employer financed and paid on an ongoing basis?

 • Type of pension
 • Foreign pension company
 • Civil servants’ pensions
 • Lifetime occupational pension
Har du haft ikke-indberetningspligtig B-indkomst? Have you had non-reportable “B-indkomst” (income not taxable at source)?
Får du førtidspension, delpension, seniorpension eller tilsvarende udenlandsk ydelse? Do you receive early retirement, supplementary disability pension or partial pension, senior pension or equivalent foreign pension?
Periode uden løn Period without pay

Årsag til periode uden løn:

 • Arbejde – løn endnu ikke indberettet
 • Afspadsering
 • Barsel
 • Borgerligt ombud
 • Ferie/fri for egen regning
 • SVU
 • Sygedage
 • Søgnehelligdage
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Uddannelse på SU
 • Virksomhedslukning pga. ferie
 • Ægtefælles udstationering

Reason for period without pay: 

 • Work – wages not yet reported
 • Time off in lieu
 • Maternity leave
 • Civil representative
 • Holiday/free at own expense 
 • SVU
 • Sick days
 • Public holidays
 • Loss of earnings
 • Education at SU 
 • (Collective) holiday closure (the company was closed due to holiday) • Spouse’s posting
Har du været i fleksjob/flexjob? Did you have a flex job?
Har du været i seniorjob? Did you have a senior job?
Har du varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark? Do you have a permanent residence and work permit in Denmark?
Er du dansk statsborger? Are you a Danish citizen?
Er du borger i et EU/EØS-land? Are you a citizen of an EU/EEA country?
I hvilket land er du statsborger? In which country are you a citizen?
Har du varig opholds- og arbejdstilladelse? Do you have a permanent residence and work permit?
Kopi af pas, EU-registreringsbevis, opholds- og arbejdstilladelse Copy of passport, EU registration certificate, residence and work permit
Fill in your monthly benefit card
General
Dansk English
Ydelseskort Benefit card
Dagpengekort Benefit card

Udbetalingskort 

 • Nyt udbetalingskort (skal udfyldes og sendes for at du kan få udbetalt dagpenge)
 • Tidligere indsendt udbetalingskort (skal kun bruges, hvis du har rettelse til et udbetalingskort, du allerede har indsendt)
 • Reguleringskort (hvis du har fået et brev fra os om, at du skal indsende et reguleringskort. På reguleringskortet skal du tage stilling til, om du er enig i de oplysninger vi har fået fra eIndkomst)

Benefit card

 • New benefit card (you must fill in and send this in order to receive unemployment benefit)
 • Previously submitted benefit card (only needed if you have correction to a benefit card you have already sent)
 • Regulation card (if you have received a letter from us stating that you need to submit a regulation card. On the regulation card, you must decide whether you agree with the information we have received from the income register by the Danish Tax Authorities
Periode Period
Kendte ansættelsesforhold Known employments
Kendte indtægter og aktiviteter Known income and activities
Kendte oplysninger udover arbejde • Uddannelse med dagpenge Known information besides work • Education with unemployment benefits

Spørgsmål om indtægter

 • Har du haft arbejde, indtægter, holdt ferie eller andre forhold, der begrænser din ret til dagpenge?
 • Hvis du har arbejdstimer som selvstændig eller lønmodtager, skal det udfyldes per dag.

Questions about income

 • Have you had a job, income, holiday or other circumstances that limit your entitlement to unemployment benefit?
 • If you have working hours as a self-employed or as an employee, you must fill out the working hours per day.
Nyt arbejdsforhold eller indtægt New employment or income
Ansættelsens startdato Ansættelsens slutdato Employment start date End date of employment

Omfanget af din ansættelse

 • Fuldtid
 • Deltid
 • Lønansat/freelancer
 • Har du indgået en skriftlig aftale?
 • Er du ansat efter en overenskomst?
 • Har du et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver?
 • For at kunne modtage supplerende dagpenge, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest
 • Er arbejdstiden fastsat i en turnus eller vagtplan?

Extent of your employment

 • Full-time
 • Part-time
 • Casual worker/freelancer
 • Do you have a written employment contract?
 • Are you covered by collective agreement?
 • Do you have a notice of termination to your employer?
 • In order to receive supplementary unemployment benefits, your employer must complete a release certificate
 • Are working hours fixed in a rotation or schedule?
Er du ansat hos ægtefælle eller familie? Are you employed by a spouse or family?

Søg efter arbejdsgiver

 • Du kan søge på navn, adresse og CVR-nummer
 • Du kan finde arbejdsgiverens cvr-nummer på din lønseddel.

Search by employer

 • You can search by name, address and CVR number (The CVR number is an 8 digit number identifying the company in Denmark)
 • You can find the employer’s CVR number on your payslip
Activities
Dansk English
Tilføj aktivitet Add activity
I kalenderen skal du vælge dage og tilføje arbejde/aktiviteter – også ulønnet In the calendar, select days and add
work/activities – also unpaid
Du skal kontrollere de aktiviteter, der allerede står på kortet, og du skal rette dem, hvis ikke de er korrekte You need to check the activities already on the
benefit card, and you need to correct them if
they are not correct
Har du i perioden haft arbejde, indtægter, holdt ferie, været syg, drevet selvstændig virksomhed eller har der været andre forhold, som kan have betydning for din ret til dagpenge? Hvis ja, skal du påføre disse oplysninger dag for dag Have you during the period
had work
had income,
been on holiday,
been sick,
been self-employed, or
have there been other factors that may affect
your entitlement to unemployment benefit?
If yes, apply this information day by day
Hvis du er blevet ledig eller startet job midt i måneden, skal du svare ja til, at du har arbejdet If you have become unemployed or started a
job during the month, you must answer yes to
the question “have you had work?”
Du skal skrive arbejdstimer eller indtægt på dagpengekortet You must fill in working hours or income on the
benefit card
Ny oplysninger skal indberettes her New information must be reported here
Vælg modregningsårsag Select reason of deduction
 • Aktivitet
 • Timer
 • Indtægt
 • Arbejdsgiver
• Activities
• Hours
• Income
• Employer
Fravær Absence

1) Afvikling af selvstændig virksomhed

2) Arbejde

3) Arbejde med løntilskud

4) Arbejde med løsarbejderattest

5) Arbejder som underviser

6) Arbejde ved jordbrug

7) Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage)

8) Barn syg

9) Barsel eller graviditetsbetinget sygdom

10) Ferie

11) Formueforvaltning

12) Fri for egen regning

13) Fritidsbeskæftigelse

14) Frivillig ulønnet aktivitet

15) Frivilligt ulønnet arbejde

16) Frivilligt ulønnet arbejde med modregning

17) Frivilligt ulønnet arbejde uden modregning

18) Honorarløn/ukontrollabelt arbejde

19) Hverv

20) Konflikt

21) Kursus med VEU-godtgørelse

22) Kursus/uddannelse

23) Lønarbejde

24) Selvbygger/medbygger

25) Selvstændig bibeskæftigelse

26) SU-uddannelse

27) Sygdom

28) Uddannelse uden dagpenge

29) Udlandsophold

30) Udlandsophold uden dagpenge

31) Ukontrollabelt arbejde

1) The company is being wound up

2) Work

3) Work with wage subsidies

4) Work with casual worker certificate

5) Work as a teacher

6) Work with a farm

7) Employer’s allowance (G-days)

8) Child’s illness

9) Maternity leave or pregnancy-related disease

10) Holiday

11) “Formueforvaltning” (asset management)

12) Free at own expense

13) ”Fritidsbeskæftigelse” (Leisure activities)

14) Voluntary activities (unpaid)

15) Voluntary work (unpaid)

16) Voluntary work subtracted from the unemployment benefits

17) Voluntary work not subtracted from the unemployment benefits

18) Fee (B-income – income not taxable at source)/uncontrollable working hours

19) Offices

20) Dispute/conflict (blockade or strike)

21) Course with VEU reimbursement

22) Course/education

23) Employment

24) Self-builder or co-builder

25) Self-employment as a sideline activity

26) SU (Danish education support for students/state education grant)

27) Illness/disease

28) Education without unemployment benefits

29) Going abroad

30) Going abroad without unemployment benefits 31) Uncontrollable working hours

Complementary questions
Dansk English
Har du i perioden fået udbetalinger fra en privat tillægsforsikring? Beløb pr. måned før skat i hele kroner Forsikringsselskab Have you received payments from a private supplementary insurance during the period? Amount per month before tax in whole kroner Insurance company
Har du fået udbetalinger fra en lønsikring? Have you received payments form a salary insurances?
Pension Har du fået udbetalt pension i perioden? Indsend oplysninger om ændret pensionsbeløb Pension Have you received a pension during this period? Submit information about changed pension amount
Afmeldt jobcentret Er du afmeldt jobcentret i perioden?

Unregistered from the job centre

Are you unregistered from the job centre during this period?

Ønsker du at forlænge din dagpengeperiode? Do you wish to extend your benefit period?
Jeg erklærer på tro og love at oplysningerne er rigtige I declare in good faith (on faith and law) that the information is correct
Godkend/send Approve/send
Terminate your membership of the ‘a-kasse’
General
Dansk English
Udmeldelse af a-kassen Resignation from the unemployment insurance fund
Vil du gerne melde dig ud? Would you like to resign? Would you like to terminate your membership of the ‘a-kasse’ and in some cases also the union?
Hvorfor vil du meldes ud? Why do you want to resign? Why do you want to terminate your membership of the ‘a-kasse’?

Årsag til udmeldelse Jeg flytter til udlandet Hvilket land skal du flytte til? Flytter du til et andet EU/EØS-land? Er du eller bliver du arbejdsløshedsforsikret i landet du flytter til? Er du omfattet af landets obligatoriske arbejdsløshedsforsikring? Fra hvilken dato? Ophold eller arbejde i udlandet Hvor har du fået arbejde eller ophold?

 • I et EØS-land
 • Uden for et EØS-land
 • Vælg land

Reason for resignation I’m moving abroad Which country are you moving to? Are you moving to another EU/EEA country? Are you or will you be insured against unemployment in the country you are moving to? Are you covered by the country’s mandatory unemployment insurance? From what date? Stay or work abroad Where did you get a job or residence?

 • In an EEA country
 • Outside an EEA country
 • Select Country
Jeg skal arbejde i udlandet Hvilket land skal du arbejde i? I’m going to work abroad Which country will you be working in?
Jeg skal være selvstændig Selvstændig erhvervsdrivende I am starting a new company and will be self-employed Self-employed persons
Jeg skal i fleksjob Jeg er bevilliget fleksjob Jeg er visiteret til fleksjob I’m starting in a flex job

Jeg skal gå på pension

 • folkepension,
 • førtidspension
 • seniorpension
 • tidlig pension
 • selvpension
 • privat pension

I’m retiring – I’m going to retire

 • state pension/retirement pension
 • early retirement pension/supplementary disability pension
 • pension for some senior citizens
 • special early retirement
 • self-pension
 • private pension
Jeg træder ud af arbejdsmarkedet af andre årsager I am leaving the labour market for other reasons
Jeg ønsker ikke længere medlemskab af en a-kasse I no longer want membership of an unemployment insurance fund
Jeg er startet på uddannelse I have started education
Other
Dansk English
Jeg har opbrugt mine 5 års gratis studiemedlemskab I have run out of my 5 years of free student membership
Studerende over 30 år Student over 30 years of age
Jeg er faldet ud af dagpengesystemet og vil derfor ikke betale til en a-kasse I’m no longer entitled to unemployment benefits and therefore do not want to pay to an unemployment insurance fund
Det er for dyrt at være medlem It is too expensive to be a member
Jeg forlænger mit studie I am extending my study
Andre årsager Other causes
Skal du overflyttes til en anden a-kasse? Hvis du skal overflyttes til en anden a-kasse, skal du ikke meldes ud af a-kassen, men i stedet kontakte den nye a-kasse. Would you like to be transferred to another unemployment insurance fund? If you are to be transferred to another unemployment insurance fund, you should not terminate your membership, but instead contact the new unemployment insurance fund.
Udmeldelse af a-kasse og fagforening Resignation from unemployment insurance fund and trade union
Ring til os for udmeldelse Call us to terminate the membership of the ‘a-kasse’