Min A-kasses vedtægter

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Min A-kasses vedtægter

Herunder kan du læse Min A-kasses vedtægter. Det er Min A-kasses bestyrelse, der udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægter. 

Afsnit 1: Formål og hjemsted

Afsnit 1: Formål og hjemsted

§1. Min A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger og beskæftigelsesrettede indsatser, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne og i øvrigt medvirke til, at ledige medlemmer af Min A-kasse kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. Min A-kasse har hjemsted i København.

Afsnit 2: Anerkendelsen

Afsnit 2: Anerkendelsen

§2. Min A-kasse er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Stk. 2. Min A-kasse er en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, litra d, i loven.

Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter § 79 i loven.

Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn.

Stk. 5. Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 88-90 i loven.

§3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven.

Stk. 2. Bortfalder Min A-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af Min A-kasses formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Afsnit 3: Medlemsretten

Afsnit 3: Medlemsretten

§4. En person har ret til optagelse, hvis lovens §41 er opfyldt, og pågældende har tilknytning til Min A-kasses faglige område, jf. stk. 2. Optagelse som seniormedlem kan endvidere ske efter lovens §44.

Stk. 2. Min A-kasses faglige område omfatter alle lønmodtagere og alle selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens §2, stk. 2, skal godkendes af Min A-kasses øverste myndighed. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Et medlem kan optages som fuldtids- eller deltidsforsikret.

§5. Optagelse i Min A-kasse er ikke gyldig, før Min A-kasse har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

Stk. 2. Ved optagelsen i Min A-kasse skal medlemmet gøres bekendt med, at Min A-kasses vedtægt er tilgængelig på a-kassens hjemmeside.

§6. Udmeldelse af Min A-kasse kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til Min A-kasse med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned jf. dog stk. 2-4. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen.

Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, tidlig pension eller seniorpension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor Min A-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse.

Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor Min A-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt.

Stk. 4. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til Min A-kasse til datoen for overflytning.

Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder – Ret til dagpenge m.v

Afsnit 4: Medlemmernes rettigheder – ret til dagpenge m.v.

§7. Min A-kasse yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom.

§8. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets NemKonto eller specifik konto i et pengeinstitut, jf. bekendtgørelse om Nemkontoordningen.

Stk. 2. Min A-kasse stiller en specifikation digitalt til rådighed, via ”Selvbetjeningen” på Min A-kasses hjemmeside. Specifikationen indeholder oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradragsart og størrelse, samt udbetalt nettobeløb.

Andre rettigheder

§9. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til Min A-kasses ledelse og revision.

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i Min A-kasses medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede eller repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog §14, stk. 2.

Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det Min A-kasses pligt at orientere og indkalde alle medlemmer.

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med Min A-kasses regnskab.

Afsnit 5: Medlemmernes pligter – Pligt til at betale medlemsbidrag

Afsnit 5: Medlemmernes pligter – Pligt til at betale medlemsbidrag

§10. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og efter Min A-kasses anvisning.

Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag månedsvis eller kvartalsvis forud.

Andre pligter

§11. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til Min A-kasse (regionskontoret), at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i Min A-kasse og ved møder, som Min A-kasse har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter Min A-kasses påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens §14, stk. 2.

§12. Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til Min A-kasse.

Afsnit 6: Forskellige bestemmelser

Afsnit 6: Forskellige bestemmelser

§13. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via Min A-kasses hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§14. Forseelser over for Min A-kasse kan medføre tab af ret til dagpenge m.v. eller medlemsret efter gældende regler.

Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. §11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse.

Afsnit 7: Min A-kasses administration

Afsnit 7: Min A-kasses administration

A. Administrativ struktur

§15. Min A-kasse er en centralt ledet a-kasse med en ledelse, der benævnes bestyrelsen.

Stk. 2. Min A-kasse er organiseret med et hovedkontor og et antal regionskontorer. På regionskontorerne foregår den egentlige medlemsbetjening. På hovedkontoret varetages de regeludstedende og koordinerende funktioner. Hovedkontoret er ankeinstans for regionskontorernes afgørelser.

Stk. 3. Oprettelse og nedlæggelse af administrative kontorer kan bestemmes af bestyrelsen jf. §17, stk. 1.

Stk. 4. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et administrativt kontor skal der sendes meddelelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Register for Arbejdsmarkedsstatistik (RAM) og det lokale Jobcenter.

§16. Administrationen af Min A-kasses virksomhed påhviler direktøren, der ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra forretningsudvalget. Direktøren ansætter det fornødne, kvalificerede personale til Min A-kasses administration. Ændringer i direktionen, samt væsentlige organisatoriske justeringer skal dog forelægges forretningsudvalget til godkendelse.

Stk. 2. Min A-kasse tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med den af bestyrelsen ansatte direktør.

Stk. 3. Ethvert kontor, der er oprettet under Min A-kasse, skal administrere i overensstemmelse med de anvisninger, som bestyrelsen har givet.

B. Bestyrelsen og forretningsudvalget

§17. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægter og varetager i øvrigt Min A-kasses ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af Min A-kasses administrationsbidrag. Der kan fastsættes et særskilt administrationsbidrag for hver af de nedenstående medlemsgrupper:

 1. Medlemmer der er fritaget for at betale medlemsbidrag, jf. §8, i bekendtgørelse nr. 1234/2023 om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.
 2. Medlemmer med ret til dagpenge som dimittend.
 3. Medlemmer omfattet af a-kassens introduktionstilbud.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte, at Min A-kasse deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Varetagelsen af opgaver som anden aktør kan alene ske for hele Min A-kasse efter reglerne om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Bestyrelsen består af en formand, og en næstformand og 9 andre medlemmer, som vælges på det ordinære delegeretmøde. På delegeretmødet vælges der endvidere personlige suppleanter for bestyrelsens medlemmer, jf. §21, stk. 2. Valgbare som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem eller suppleant er alene medlemmer af Min A-kasse.

Stk. 5. Hvis formanden fratræder sin formandspost eller har varigt forfald i en valgperiode, skal bestyrelsen inden for sin midte vælge en stedfortræder, der da fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde. Valget skal ske senest ved udgangen af ugen efter fratræden. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den personlige suppleant. 

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte formanden finder det nødvendigt og når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

§18. Min A-kasses daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og 3 medlemmer, valgt af bestyrelsen inden for dennes midte.

Stk. 2. Forretningsudvalget samles så ofte formanden finder det nødvendigt, og når mindst et medlem forlanger det.

Stk. 3. Foruden de beføjelser der fremgår af denne vedtægt, fastsætter bestyrelsen forretningsudvalgets kompetence inden for de beføjelser og øvrige funktioner, som er tillagt bestyrelsen.

Stk. 4. Min A-kasses almindelige administrative forretninger varetages af en af bestyrelsen ansat direktør. Direktøren deltager i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder, dog uden stemmeret.

C. Delegeretmøder

§19. Hvert fjerde år afholdes, efter indkaldelse af bestyrelsen, et ordinært delegeretmøde, som er Min A-kasses højeste indre myndighed, jf. dog nedenfor under D.

Stk. 2. Ordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 1 måneds varsel til afholdelse inden udgangen af maj måned.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært delegeretmøde.

Stk. 4. Et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved tilsigelse til de delegerede med en dagsorden, der tydeligt oplyser om den eller de sager, der skal behandles.

Stk. 5. Såvel ordinære som ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslet og, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede.

§20. Delegeretmødet består af 91 medlemmer og sammensættes af:

A. Bestyrelsens medlemmer
B. Delegerede, valgt på generalforsamlingen, jf. §22.

Stk. 2. Hver delegeret har 1 stemme, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Bestyrelsens 11 medlemmer er deltagere i delegeretmødet med en mandatperiode, der løber fra valg under det ordinære delegeretmøde indtil valg under det følgende ordinære delegeretmøde.

Stk. 4. Ved indtræden af suppleanter i bestyrelsen, indtræder disse tillige som delegerede i de udtrådte bestyrelsesmedlemmers sted.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer har som delegerede ikke stemmeret ved afstemning til godkendelse af beretning og regnskab.

§21. Dagsorden for ordinært delegeretmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigenter
 2. Beretning
 3. Forelæggelse af regnskaber
 4. Indkomne forslag, jf. §21, stk. 4.
 5. Fastsættelse af lønninger og honorarer, diæter og rejseudgifter til bestyrelsen og delegerede jf. §21, stk. 7.
 6. Valg af formand, næstformand samt øvrige medlemmer af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af revisorer.
 8. Eventuelt

Hvis der er stillet forslag om ændringer af Min A-kasses vedtægter, skal dette fremgå af dagsordenen.

Stk. 2. På det ordinære delegeretmøde vælges formand, næstformand og medlemmer, samt suppleanter til bestyrelsen, jf. §17, stk. 4. Ligeledes vælges statsautoriseret revisor, 2 kritiske revisorer, samt suppleanter for disse. Alle valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisorer meddeles Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Samtlige valg gælder for tiden indtil næste ordinære delegeretmøde foretager nyvalg.

Stk. 4. Enhver delegeret, kan stille forslag til det ordinære delegeretmøde. Forslagene skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned før delegeretmødets afholdelse. Forslagene skal sammen med dagsordenen udsendes til de delegerede senest 14 dage før delegeretmødet.

Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræves der ved beslutning om formueanvendelse i tilfælde af anerkendelsens bortfald jf. §3, tre fjerdedels flertal. Ved beslutning om opløsning kræves to tredjedels flertal. Om ændringer i vedtægterne henvises i øvrigt til §27.

Stk. 6. Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning, hvis der er foreslået flere personer end der skal vælges. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, når mindst 6 delegerede forlanger det.

Stk. 7. Delegeretmødet fastsætter formandens løn samt andre lønninger og honorarer, herunder rejseudgifter og diæter for tillidsmænd og delegerede.

§22. Der skal afholdes generalforsamling senest 2 måneder før det ordinære delegeretmøde.  Bestyrelsen er ansvarlig for, at alle medlemmer bliver indkaldt og har mulighed for at lade sig vælge.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 

Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigenter
 2. Valg af delegerede og suppleanter

Stk. 4. På generalforsamlingen vælges 80 delegerede og deres personlige suppleanter, som skal indtræde ved den delegeredes fortabelse af valgbarhed eller varige forfald. Valgbare som delegerede og suppleant er alene medlemmer af Min A-kasse.

Stk. 5. Mandatperiode løber fra valget på generalforsamlingen indtil nyvalg har fundet sted på næste generalforsamling.

Stk. 6. Medlemmer, der ønsker at lade sig vælge til delegeret eller suppleant på generalforsamlingen, skal anmelde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen. Anmeldelse skal ske til bestyrelsen og sendes til direktøren. Bestyrelsen afgør om en anmeldelse er indsendt rettidigt. 

Stk. 7. Et medlem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal skriftligt eller telefonisk melde sig til senest 10 dage før generalforsamlingen.

§23. Hvis der efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidatur, jf. §22, stk. 6, alene er opstillet det antal kandidater, der skal vælges, skal der ikke afholdes generalforsamling, men udpegning finder sted som fredsvalg, hvis

 1. samtlige kandidater kan tilslutte sig afholdelse som fredsvalg.
 2. der kan opnås enighed blandt kandidaterne om hvilken delegeret, den enkelte suppleant skal indtræde for.

D. Urafstemning

§24. Mellem delegeretmøderne kan bestyrelsen lade foretage en almindelig afstemning (urafstemning) om særlige spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse.

Stk. 2. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af urafstemning fastsættes af bestyrelsen.

Afsnit 8: Regnskab og revision

Afsnit 8: Regnskab og revision

§25. Min A-kasses regnskabsvæsen skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Min A-kasse skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger.

Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for Min A-kasses virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af Min A-kasses årsregnskab.

Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder Min A-kasse et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af Min A-kasses øverste myndighed.

Stk. 4. For at Min A-kasse kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for den frist, som er fastsat i loven.

§26. Min A-kasses indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af Min A-kasses formål, jf. § 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.

Stk. 2. Min A-kasses midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.

Stk. 3. Oversigt over Min A-kasses tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Bestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet.

Afsnit 9: Vedtægtens ikrafttræden m.v.

Afsnit 9: Vedtægtens ikrafttræden m.v.

§27. Nærværende vedtægt, der er revideret af Min A-kasses øverste myndighed den 17. april 2024 og godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, træder i kraft den 17. april 2024.

Stk. 2. Samtidig ophæves den under 30. september 2020 udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade.

Stk. 3. Min A-kasse sørger for ved bekendtgørelse på Min A-kasses hjemmeside, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. §5, stk. 2.

Stk. 4. Min A-kasses vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for Min A-kasses vedtægtsbestemmelser. Min A-kasses bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.