Hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse?

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Har du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse?

Når du driver selvstændig virksomhed, vil der enten være tale om selvstændig hovedbeskæftigelse (det vil sige, at der er tale om din eneste beskæftigelse) eller selvstændig bibeskæftigelse (når der er tale om mindre end fuldtidsarbejde).

På denne side kan du blive klogere på, hvornår du kan få dagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvornår er der tale om bibeskæftigelse

Der er tale om bibeskæftigelse, hvis du opfylder en af følgende to kriterier:

 1. Hvis du starter selvstændig virksomhed, imens du er på dagpenge.
 2. Hvis du har startet den selvstændige virksomhed, før du bliver ledig, er det en betingelse, at du de seneste seks måneder forud for, at du bliver ledig, opfylder følgende to punkter:
  • At du har fået indberettet i gennemsnit 80 løntimer pr. måned til Indkomstregistret (53 timer for deltidsforsikrede)
  • At du har fået indberettet mindst én løntime til Indkomstregistret i fem af de seks måneder.

Når der er tale om bibeskæftigelse, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet. De timer, du bruger på din virksomhed, fratrækkes i dine dagpenge uanset, hvornår arbejdet udføres.

Maksimalt dagpenge i 30 uger

Du kan maksimalt modtage dagpenge i 30 uger ud af de seneste 104 uger på samme måde som med supplerende dagpenge ved lønarbejde. Du skal dog være opmærksom på, at de uger, hvor du får udbetalt dagpenge, forbruger af de 30 uger – uanset om du har arbejde i virksomheden eller ej.

Hvis du starter selvstændig virksomhed, imens du er på dagpenge, skal du sende blanketten: “Oplysning om min beskæftigelse (AK320)”. Blanketten finder du på Min A-kasses Selvbetjening.

Vi behandler herefter dine oplysninger og vurderer din ret til dagpenge.

Er du i tvivl om reglerne, har brug for hjælp eller vil vide mere, så kontakt os.

Dagpenge, når du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Har jeg ret til dagpenge, når jeg driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse?

For at have ret til dagpenge, mens du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er der nogle betingelser, du skal opfylde.

Det er vigtigt, at du:

 • Er tilmeldt dit lokale jobcenter
 • Er aktivt jobsøgende
 • Deltager i de møder, du bliver indkaldt til
 • Sender dagpengekort til os tidligst den sidste dag i hver dagpengeperiode 
 • Med dags varsel kan overtage et arbejde med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Sådan udfylder jeg dagpengekortet, når jeg har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

På dit dagpengekort skal du oplyse, hvor mange timer og minutter, du har brugt på virksomheden i rubrikken “selvstændig virksomhed” – også selvom du ikke har haft en indtægt. Det gælder alle arbejdsopgaver, herunder opsøgende arbejde, administrativt arbejde og transporttid. Timerne modregner vi i dine dagpenge.

Det er uden betydning for, hvilken ugedag og på hvilket tidspunkt af døgnet, arbejdet er udført. Alle arbejdstimer skal påføres dit dagpengekort.

Hvornår slutter min ret til supplerende dagpenge?

Vi tæller de uger, hvor du får ydelser fra os. En uge tæller med uanset, om du har haft arbejde i din selvstændige virksomhed eller ej.  Vi giver besked i god tid, inden du har brugt din ret til supplerende dagpenge op.

Sådan genoptjener jeg ret til supplerende dagpenge

Du har mulighed for at få 30 nye uger med supplerende dagpenge. Det kræver, at du inden for 12 sammenhængende måneder til SKAT har fået indberettet:

 • Mere end 146 løntimer i mindst 6 af månederne
 • Mere end 68 løntimer i mindst 13 14-dagesperioder eller
 • Mere end 34 løntimer i mindst 26 uger.

Du kan også optjene 30 nye uger, hvis du inden for et indkomstår, hvor du ikke har modtaget dagpenge, har haft en samlet indtægt på kr. 263.232 (2024-tal) fra A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed. Kontakt os om genoptjening eller forlængelse af retten til supplerende dagpenge, hvis du er deltidsforsikret.

Sådan kan forlænge jeg min ret til supplerende dagpenge

Du kan få udbetalt supplerende dagpenge for hele den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber.

Du kan få forlænget retten til supplerende dagpenge, hvis du har opbrugt din ’almindelige’ ret til supplerende dagpenge på 30 uger, og hvis du ikke har genoptjent en ny ret.

Du kan forlænge din ret med fire uger, hvis du 12 måneder før retten udløber, til SKAT har fået indberettet:

 • En måned med mere end 146 løntimer
 • To 14-dagesperioder med mere end 68 løntimer eller
 • Fire uger med mere end 34 løntimer.

Hvis du har haft B-indkomst, som ikke indgår i en virksomheds over- eller underskud, bliver beløbet omregnet til timer.

Du kan også forlænge retten med fire uger for hver måned, du har drevet selvstændig virksomhed og ikke samtidig har modtaget dagpenge.

Du kan højst forlænge retten med 12 uger.

Hvad hvis jeg ikke kan forlænge eller få en ny ret til dagpenge

Har du ikke timer eller indtægt nok til at forlænge eller genoptjene din ret til supplerende dagpenge, er du nødt til at lukke, sælge, bortforpagte eller udtræde af virksomheden for at få dagpenge. Det er dog en betingelse, at du stadig har timer tilbage med ret til dagpenge.

Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Jeg driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Hvis din selvstændige virksomhed ikke falder ind under ovennævnte kriterier om bibeskæftigelse, så vil der være tale om selvstændig hovedbeskæftigelse. Er der tale om selvstændig hovedbeskæftigelse, er det ikke muligt at modtage dagpenge. Du kan dog modtage dagpenge, hvis du ophører med at drive selvstændig virksomhed.

Du kan ophøre med at drive selvstændig virksomhed på flere forskellige måder. Det kan for eksempel være:

 • Hvis du lukker virksomheden
 • Hvis du sælger virksomheden
 • Hvis du bortforpagter virksomheden
 • Hvis du udtræder af virksomheden, som videreføres af andre
 • Hvis virksomheden er gået konkurs.

Kontakt os for at få mere at vide. Skal du udtræde af en virksomhed, som videreføres af din ægtefælle eller samlever, skal denne, sammen med dig, skrive under på en tro og love-erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden.