Udbetalingsspecifikation – se vores ordforklaring

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Udbetalingsspecifikation i Selvbetjeningen

Når du får dagpenge, feriedagpenge eller efterløn udbetalt fra os, får du en udbetalingsspecifikation, som du finder i Selvbetjeningen.

På din udbetalingsspecifikation kan du se, hvor meget du får udbetalt, hvordan du beskattes, og hvornår pengene går ind på din NemKonto. Med udbetalingsspecifikationen får du også en oversigt over, hvordan din udbetaling bliver justeret i tilfælde af arbejde, sygdom eller ferie.

For at sikre, at du forstår indholdet bedst muligt, har vi lavet en liste med forklaringer på de termer, der kan forekomme i din udbetalingsspecifikation.

Afvikling selvstændig virksomhed

De timer, du har oplyst på dit dagpengekort, at du har brugt på at lukke din virksomhed, når du er ophørt med din virksomhed ved at udfylde en tro- og love-erklæring.

Arbejde

Arbejdstimer, du har udfyldt på dit dagpenge/efterlønskort.

Arbejde – frivilligt ulønnet

Timer, du har udfyldt på dit dagpengekort med frivilligt ulønnet arbejde som vi skal modregne.

Arbejde – ukontrollabelt/honorarer

Når du har haft ukontrollabelt arbejde/honorar bliver din indtægt omregnet til timer på dit dagpenge/efterlønskort. Din indtægt omregnes med den gældende omregningssats. som er  277,76 kr. (2024).

Arbejde med løntilskud

Timer, du har oplyst på dit dagpenge/efterlønskort, eller som vi har fået oplyst fra dit jobcenter.

Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage)

G-dage (arbejdsgivergodtgørelse) betyder, at din arbejdsgiver skal betale dine første to ledighedsdage, når du har fået løn for 74 timer inden for fire uger op til, at du er blevet ledig. Du kan også være modregnet for G-dage, hvis du får supplerende dagpenge, og enten er løst ansat eller tilkaldevikar. Læs mere om G-dage.

Barsel

Timer, hvor du enten er gået på barsel eller har været syg under graviditet.

Bestyrelseshonorarer

Timer svarende til honorar, du har oplyst, som vi skal omregne til timer med omregningssatsen og modregne i din ydelse.

Bibeskæftigelse – Selvstændig

Timer, du har oplyst på dit dagpenge/efterlønskort, som du har brugt på din selvstændige virksomhed.

Dagpengeret mangler

Du har ikke ret til dagpenge – enten fordi du har opbrugt din ret, eller ikke har opnået retten endnu.

Effektiv karantæne

Du har fået en karantæne for at være selvforskyldt ledig. Det vil sige, at du enten selv har sagt op, eller har accepteret for kort opsigelsesvarsel, eller hvis din opsigelse vurderes til at skyldes dig selv. Du kan også have fået karantæne, hvis du i dit ledighedsforløb er udeblevet fra møder eller har afslået en aktivitet som jobcentret eller vi har henvist dig til. Læs mere om selvforskyldt ledighed.

Ej ret til denne ydelse

Du har bedt om en ydelse, du ikke er godkendt til. Det kan være fordi, din sag endnu ikke er færdigbehandlet.

Ferie

Ferie, du har oplyst til os eller jobcentret.

Feriegodtgørelse

Ferie, hvor Feriekonto har oplyst, at du har fået udbetalt feriepenge.

Feriegodtgørelsesbeløb – supplerende efterløn

Du har fået udbetalt feriegodtgørelse, som er lavere end efterlønnen. Vi udbetaler derfor differencen til dig.

For sent modtaget frigørelsesattest

Vi har ikke fået din frigørelsesattest inden for fristen på 5 uger. Du kan derfor ikke få dagpenge før datoen, vi fik din frigørelsesattest.

Fri for egen regning

Du har oplyst, at du ikke ønsker at få udbetalt dagpenge.

Generelt stop

Det ser ud til, at vi mangler noget fra dig. Tjek din Selvbetjening. Vi har sandsynligvis sendt dig enten et brev eller en besked, hvor vi beder dig reagere.

Generelt stop PD U2

Perioden med jobsøgning i EØS-land er slut. Du kan derfor ikke få dagpenge før vi har dokumentation for, at du er kommet tilbage til Danmark.

Ikke tilmeldt

Du har været afmeldt jobcentret i det pågældende antal timer. Det kan f.eks. være fordi du er gået i arbejde, eller fordi du ikke har fået bekræftet din jobsøgning.

Ingen ydelse

Du har ikke ret til ydelser. Det kan f.eks. være fordi, du ikke er ledig i hele måneden, eller at du har opbrugt din dagpengeret. Årsagen kan også være, at du har fået ret til dagpenge på baggrund af din netop afsluttede uddannelse og ikke kan få dagpenge for den første måned, eller der kan være sket en fejl hos os. Kontakt os, så vi kan få det rettet.

Karens

Din udbetaling er blevet sat ned med et beløb, der svarer til én dags dagpenge. For at undgå karens, skal du indenfor en periode på 4 måneder arbejde mere end 148 timer som fuldtidsforsikret/97 timer som deltidsforsikret. Læs mere om karens.

Kontingentfri

Du er fritaget for betaling af kontingent. Du har derfor ikke ret til udbetalinger.

Kontrol af ferie fra FerieKonto

Feriekonto har oplyst, at du har fået udbetalt feriepenge. Hvis du ikke har holdt ferie, så kontakt os.

Manglende adresseoplysninger mm.

Vi har ingen adresse på dig. Vi må derfor ikke udbetale ydelser til dig. Kontakt os og oplys, hvor du opholder dig. Har du ikke en fast opholdsadresse så kontakt borgerservice i din kommune.

Manglende rådighed for arbejdsmarkedet

Vi har truffet afgørelse om, at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Se afgørelsen i din Selvbetjening.

Manglende års-/halvårserklæring

Du har ikke indsendt den seneste halvårserklæring. Se brevet om halvårserklæring i din Selvbetjening.

Mindste udbetaling

Det er timer, som du ikke kan få dagpenge for på grund af reglen om mindsteudbetaling. For at vi kan udbetale dagpenge til dig, skal vi kunne udbetale dagpenge for mindst 14,8  timer (12 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Pension

Du får pension, som vi skal modregne i ydelsen.

Stop for dagpenge

Det ser ud til, at vi mangler noget fra dig. Tjek din Selvbetjening. Vi har sandsynligvis sendt dig enten et brev eller en besked, hvor vi beder dig reagere.

Stop for efterløn

Det ser ud til, at vi mangler noget fra dig. Tjek din Selvbetjening. Vi har sandsynligvis sendt dig enten et brev eller en besked, hvor vi beder dig reagere.

Stop for ferie

Det ser ud til, at vi mangler noget fra dig. Tjek din Selvbetjening. Vi har sandsynligvis sendt dig enten et brev eller en besked, hvor vi beder dig reagere.

Stop for supplerende dagpenge

Du har opbrugt din ret til 30 ugers supplerende dagpenge. Du kan derfor ikke få dagpenge for de uger, hvor du har arbejdstimer.

Syg med ydelse fra a-kassen

Du får dagpenge fra os de første 2 uger du er syg.

Sygdom

Du får sygedagpenge fra kommunen, eller har oplyst, du er syg senere end den første dag du var syg.

Teknisk belægning

Hvis der på din udbetalingsspecifikation står teknisk belægning, skyldes det, at du i den måned har haft arbejde eller fået indtægter, der træder i stedet for arbejde, og ikke har opnået ret til dagpenge i hele måneden, eller har været udelukket fra dagpenge i en del af måneden, eller ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i dele af måneden. Den tekniske belægning skal vi sammen med f.eks. arbejde, trække fra dine dagpenge for den pågældende måned. Du kan højest få 160,33 timers dagpenge (130 timer, hvis du er deltidsforsikret) om måneden.

Ventetid dagpenge

Du er omfattet af en venteperiode, fordi du op til første ledighedsdag har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Venteperioden begynder dagen efter din ophørsdato. Hvor længe din venteperiode varer afhænger af, hvordan du er ophørt. Se brevet om godkendelse af din ret til ydelse i din Selvbetjening.