Samkøring og indkomstregister

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvad betyder samkøring?

Når du udfylder dit dagpengekort eller efterlønskort, gør du det på baggrund af et skøn af arbejdstimer for månedens sidste dage. Ifølge lovgivningen er det vores opgave at sammenligne de oplysninger, som du har givet på dit dagpengekort eller efterlønskort med de løntimer, som din arbejdsgiver har oplyst til SKAT. Det kalder vi samkøring.

Vi laver denne sammenligning for at sikre, at du har fået det rigtige beløb udbetalt. Har du ikke det, skal vi rette din udbetaling – f.eks. ved at udbetale de penge du har til gode, eller  gøre dig opmærksom på at du skal betale et beløb tilbage. Hvis der er forskel i oplysningerne, skriver vi til dig og forklarer, hvordan rettelsen vil foregå. Det sker omkring den 11. i hver måned.

Hør mere om samkøring og se, hvordan du udfylder dit samkøringskort

Samkøring med indkomstregister

Danske arbejdsgivere, virksomheder og udbetalende myndigheder har pligt til at indberette skattepligtige indtægter for den enkelte borger til et centralt register – et såkaldt indkomstregister. Registret er underlagt Skatteministeriet.

Det betyder, at a-kasserne i stedet for at bede om medlemmernes lønsedler som dokumentation for arbejdsperioder og a-kassemæssige rettigheder, skal spørge SKAT. Rent praktisk skal Min A-kasse foretage opslag på det enkelte medlem i indkomstregistret.

Når din arbejdsgiver har indberettet dine løntimer og indkomst senest den 10. i den efterfølgende måned, skal vi efterfølgende hente oplysningerne i indkomstregisteret fra den 11. i måneden. Her skal vi sammenligne dine forventede oplysninger med de løntimer og indkomst, som din arbejdsgiver har indberettet. Hvis der er forskel mellem dine oplysninger og din arbejdsgivers oplysninger, så skriver vi til dig. I brevet fortæller vi, hvad forskellen er, og at vi retter i dine dagpenge. Du har en uge til at gøre indsigelser, hvis du ikke er enig. Hvis du ikke gør indsigelse, retter vi automatisk dine dagpenge i den måned, hvor forskellen ligger.

Sådan indhenter vi oplysninger i indkomstregisteret

Når du melder dig ledig, laver vi et opslag i indkomstregistret for at se, om du opfylder betingelserne for ret til dagpenge og for at kunne beregne din dagpengesats

Lovgivningen stiller strenge krav til fortrolighed og sikkerhed ved håndtering af disse oplysninger. Min A-kasse er underlagt tavshedspligt og revision af vores brug af indkomstregistret.

Ved brug af oplysningerne til konkret sagsbehandling i Min A-kasse skal vi ikke underrette den enkelte eller indhente tilladelse til opslaget. Hvis du vil vide, hvilke oplysninger Min A-kasse har indhentet, og i hvilken sammenhæng, oplyser vi gerne om det.

Derfor kan der være forskel i timerne

Der kan være flere årsager til, at der opstår en uoverensstemmelse mellem de oplysninger, vi har fra dig, og de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. De typiske årsager er:

 • Skæve lønperioder. Din lønperiode er en såkaldt ”skæv lønperiode”, hvis den ikke følger kalendermånederne. Din lønperiode kan f.eks. løbe fra den 15. i en måned til den 14. i den næste måned. Hvis din arbejdsgiver indberetter som om lønperioden følger kalendermånederne kan der meget let ske fejl.
 • Forkerte indtastninger i dit dagpengekort eller efterlønskort. Måske har du arbejdet mere eller mindre, end du forventede, da du sendte dit dagpengekort eller efterlønskort. Måske har du skrevet for mange eller for få timer på dit kort.
 • Arbejdsgiver har indberettet forkert til SKAT. Det kan være at din arbejdsgiver har oplyst et forkert antal løntimer, eller at du har haft timerne i en helt anden lønperiode end den, de er indberettet i. Er dette tilfældet, så skriv det på samkøringskortet og vedlæg dokumentation i form af f.eks. lønseddel, arbejdsplan eller lignende.

Samkøring kan føre til en rettelse

Dine dagpenge bliver udbetalt på baggrund af dit dagpengekort, som du sender hver måned. For at få dagpenge til tiden, skal du, når du udfylder kortet, oplyse om forventede løntimer, indkomst og andre forhold af betydning for dine dagpenge fra det tidspunkt, du sender dit dagpengekort og frem til månedens udgang. Det samme gælder for dig, der sender efterlønskort hver måned. Det kan føre til en efterfølgende rettelse.

Eksempel på situation, der kan føre til en rettelse

Du har arbejde som vikar på nedsat tid i august måned. I august måned skal du sende dit dagpengekort den 24. august, der dækker hele august måned. Da du ikke kender dine arbejdstimer i perioden fra den 24. til den 31. august, skal du oplyse de arbejdstimer, som du forventer at få i perioden – altså et skøn.

Dit skøn i perioden er 20 arbejdstimer, men når perioden reelt er gået, har du haft 25 arbejdstimer. Det vil sige, at der er en forskel på 5 arbejdstimer mellem dit skøn og de arbejdstimer, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregisteret. Da forskellen er 5 arbejdstimer, skal du tilbagebetale, hvad der svarer til 5 timers dagpenge.

Find svar på ofte stillede spørgsmål om samkøring

Hvorfor får jeg brev om, at mine arbejdstimer ikke stemmer, når jeg har oplyst dem rigtigt?

Det kan der være flere grunde til: 

 1. Vi oplever ofte, at arbejdsgiverne indberetter løntimerne i en forkert periode, så det ikke stemmer med det, du har oplyst på dagpengekortet. Hvis du mener, at det er tilfældet, skal du give os besked. Så tager vi fat i SKAT og arbejdsgiver, og beder arbejdsgiver om at rette fejlen.
 2. Selvom det kan lyde ulogisk, kan der være forskel på arbejdstimer og løntimer. Du kan således godt have arbejdet flere eller færre timer i en måned, end du har fået løn for. Det, du skal opgive, er det antal timer, du har fået løn for. 

 

Hvorfor er det vigtigt, at jeg reagerer på brevet om samkøring?

Uanset, om du mener, at timerne som din arbejdsgiver har opgivet er rigtige, kan det have stor betydning, hvordan de står registreret på dit dagpengekort. Tjek derfor om timerne ligger, som du faktisk har arbejdet. Hvis de ikke gør det, kan det have konsekvenser for antallet af uger, du kan få supplerende dagpenge.

Det er vigtigt, at du overholder fristen, vi oplyser i brevet om samkøring, da vi ellers automatisk vil rette din udbetaling.

 

 

Hvor finder jeg samkøringskortet på Selvbetjeningen?

Du finder Samkøringskortet under fanen Dagpenge. Samkøringskortet er dog kun tilgængeligt på Selvbetjeningen indtil fristen udløber. Hvis du har haft ferie eller været syg og derfor ikke har nået at reagere inden for fristen, skal du kontakte os hurtigst muligt.

Hvordan betaler jeg det beløb tilbage, som I skriver, at jeg skylder?

Hvis du har fået et brev om, at du skal betale penge tilbage til os, vil pengene blive modregnet i din næste udbetaling. Hvis hele beløbet ikke er blevet modregnet inden for tre måneder, vil vi skrive til dig igen med oplysninger om, hvordan du betaler det resterende beløb. Hvis du vil have tilbagebetalingen ud af verden med det samme, kan du overføre beløbet til nedenstående konto:

Lån & Spar Bank
Reg.nr. 0400 – kontonr. 4012039358.

Husk at skrive dit CPR-nummer eller medlemsnummer på bankoverførslen.

Hvorfor får jeg brev om, at mine timer ikke stemmer, når jeg kun har lønforsikring?

Vi oplever desværre, at nogen forsikringsselskaber indberetter lønforsikring som arbejdstimer, og det vil påvirker din dagpengeudbetaling. Vi har kontaktet de forsikringsselskaber, det drejer som om. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os

Hvorfor får jeg brev om, at mine timer ikke stemmer, når jeg ikke har et arbejde?

Vi oplever desværre, at nogle arbejdsgivere indberetter ferie som løntimer. Det er en fejl, da de naturligvis skal indberettes som ferie. Er det tilfældet for dig, så tag fat i os – så kontakter vi SKAT.

Andre gange kan det skyldes, at der er blevet indberettet løntimer fra et tidligere arbejde. Er det tilfældet, vil vi undersøge, om det har betydning for din udbetaling af dagpenge eller efterløn.

Hvordan skal jeg oplyse mine timer, når jeg er underviser?

Som underviser får du ofte løn for forberedelse, og bliver aflønnet for lektioner på 45 minutter og ikke for hele timer. Arbejdsgiverne skal indberette alle de timer, som de udbetaler løn for. Det betyder, at du skal oplyse alle dine løntimer, og ikke kun de lektioner eller timer, du underviser i.

Jeg er søfarer. Hvordan skal jeg oplyse mit arbejde på dagpengekort/efterlønskort?

Når du er ansat som søfarer, kan vi som udgangspunkt opleve tre situationer:

 • Løn for både sødage og fridøgn. Du skal oplyse 7,4 timer pr. sødag og pr. fridøgn.
  Eksempel: 9 sødage giver 9 fridøgn. Du skal oplyse i alt 18 dage af 7,4 timer pr. dag, og vi modregner 133,2 timer.

 • Løn for en fastsat periode, men ej aftale om fridøgn og ingen indberetning af timer. Vi skal omregne med kassens omregningssats (268,63 i 2023). Det betyder, at du skal oplyse din samlede løn fordelt på de dage, du har arbejdet.
  Eksempel: 7 dages arbejde til 8.400 kroner og ingen timer indberettet. Du skal oplyse 1.200 kroner om dagen i de 7 dage, du har arbejdet. Det omregner vi til 31,27 timer (8.400/268,63).

 • Løn for en fastsat periode, men ingen aftale om fridøgn, men indberetning af timer. Vi modregner timerne 1:1.
  Eksempel: 5 dages arbejde med 7,4 timer pr. dag. Der er er indberettet 37 timer. Du skal oplyse 7,4 timer pr. dag, og vi modregner 37 timer.

Det er altid vigtigt, at vi får en kopi af din kontrakt, så vi kan vurdere, hvilken situation du er omfattet af.

Hvad er en karantæne for forsøg på svig?

Du kan risikere at få karantæne for forsøg på svig, hvis du har fået dagpenge eller efterløn, som vi vurderer er udbetalt med urette. Vi skal med andre ord vurdere, om udbetalingen er sket med en bevidst handling for øje.

Det anses som en bevidst handling, hvis du opdager/burde opdage, at du har fået for meget udbetalt, men lader være med at give os besked.                                      

Sammenlign derfor de løntimer, der står på udbetalingsspecifikationen, med de timer, der står på din lønseddel. Er det ikke det samme antal, så kontakt os.

Hvis du inden for de seneste fem år i forvejen har fået en karantæne for svig eller forsøg på svig, bliver  du slettet som medlem af a-kassen. 

Har du været afmeldt som ledig på jobnet.dk i en dagpengeperiode?

Hvis du har været afmeldt på jobnet.dk i en periode, hvor du også har været på arbejde, er det vigtigt, at du alligevel fylder timerne for de dage på dit dagpengekort/samkøringskort. Det er vigtigt, fordi lovgivningen siger, at alle dine løntimer skal modregnes. Du kan risikere, at vi skal modregne ekstra timer på de dage, hvor du har været afmeldt, hvis du ikke selv placerer dem. 

Selv om det virker ulogisk, kan det i nogle tilfælde komme til at betyde en økonomisk gevinst for dig at oplyse timerne for de dage, du har været afmeldt.