Sådan behandler vi dine personoplysninger

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Personoplysninger

I Min A-kasse indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller samtidig store krav til sikkerheden af vores IT-systemer, så de indsamlede persondata til enhver tid er beskyttet bedst muligt.

IT- og informationssikkerhedsniveauet i Min A-kasse gennemgås årligt ved en ekstern revision, som alle a-kasser er underlagt. Når Min A-kasse benytter eksterne leverandører til behandling af persondata, indgår vi altid de nødvendige aftaler for at sikre beskyttelsen af dine oplysninger.

Klik på overskrifterne og læs mere

 

Hvornår sletter vi dine data?  

Vores slettefrist vedr. personoplysninger er otte år

Vi sletter gerne personoplysninger, enten på anmodning fra dig eller automatisk ved udløb af vores generelle slettefrist på 8 år.

Fristen på 8 år er betinget af, hvilke oplysninger der er tale om og til hvilket formål de anvendes. Det skyldes at vi er underlagt a-kasselovgivningen og derfor ikke bare må slette persondata.

I Min A-kasse gælder følgende slettefrister:

Som medlem af Min A-kasse vil dine persondata vedrørende din ret til dagpenge, efterløn mv. først blive slettet 8 år efter, at du har nået pensionsalderen. Du kan altså ikke få dine persondata vedrørende dit a-kassemedlemskab slettet løbende.

Som tidligere medlem af Min A-kasse vil dine persondata vedrørende dit a-kassemedlemskab automatisk blive slettet 8 år efter, at dit medlemskab er ophørt med mindre du er omfattet af målgruppen for fortrydelsesordningen i forhold til efterløn. Har du indbetalt til efterlønsordningen vil dine oplysninger dog først blive slettet 8 år efter, at du har nået pensionsalderen.

Ved pensionsalderen eller dødsfald slettes dine personoplysninger vedrørende din ret til dagpenge, efterløn mv. efter 8 år.

Alle øvrige behandlinger af personoplysninger i Min A-kasse der ikke er underlagt a-kasselovgivningen, gemmes i vores interne systemer med brugerafgrænset adgang til statistisk og markedsføringsmæssig brug. Disse personoplysninger slettes også efter 8 år, medmindre du anmoder om at få det slettet inden. 

Vi skal bruge dine personoplysninger for at hjælpe dig -Se her, hvilke data, vi bruger og hvornår

Som a-kasse er Min A-kasse underlagt nogle særlige forpligtelser, der kræver indsamling af personoplysninger

Vi skal som hovedregel ikke indhente dit samtykke, inden disse oplysninger bliver modtaget eller videregivet. Det står i arbejdsløshedslovgivningen.

Persondata, vi bruger, når vi indmelder dig i Min A-kasse

Vi indsamler følgende personoplysninger i forbindelse med din indmeldelse i Min A-kasse. Oplysningerne bruger vi, når vi hjælper dig (sagsbehandler), og når vi opkræver dig kontingent:

 • CPR-nummer (fortrolig oplysning)
 • Fulde navn (almindelig oplysning)
 • Adresse (almindelige oplysning)
 • Telefonnummer (almindelig oplysning)
 • Uddannelsessted (almindelig oplysning)
 • Arbejdsgiveroplysninger (almindelig oplysning)
 • Medlemskab af anden a-kasse (almindelig oplysning)
 • Nationalitet (almindelig oplysning)
 • Evt. tidligere medlemskab/kontingentrestance hos anden a-kasse (almindelig oplysning)
 • Medlemsnummer (almindelig oplysning)
 • Medlemskab af fagforening hvis du selv oplyser det (følsom oplysning)

Til samme formål udveksler vi også en række oplysninger med andre myndigheder, kommuner og a-kasser herunder med:

 • SKAT
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Udbetaling Danmark
 • CPR-registret
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • Danmarks Statistik
 • FerieKonto
 • Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)
 • Kommuner
 • Jobcentre og tilsvarende institutioner I andre EØS-lande
 • Andre a-kasser
 • Databehandlere (underleverandører) for Min A-kasse, som arbejder efter vores instruks, og som vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med.

Disse oplysninger udveksles kun, når det er relevant eller det er legitimt iht. interesseafvejning. Det er f.eks. kun under dit medlemskab i Min A-kasse, at vi abonnerer på dine adresseoplysninger fra CPR-registret eller udveksler oplysninger med SKAT, FerieKonto mv.  

Min A-kasse anvender dine personoplysninger til at sikre dig en personlig tilpasset kommunikation og til markedsføring af medlemstilbud.

Indsamling af personoplysninger udover indmeldelse

Vi indsamler personlige oplysninger fra dig, når du udfylder informationer på Min A-kasses hjemmeside. De oplysninger vi indsamler omfatter, navn, e-emailadresse og telefonnummer. Bemærk at Min A-kasse anvender cookies. Læs mere om vores cookie politik.

Brug af personoplysninger

Min A-kasse bruger dine personlige oplysninger til at sende dig information, der kan være relevante for dig, fx via din mail eller ved at kontakte dig på telefon. Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til at analysere brugeradfærd og forbedre vores hjemmesiden og markedsføringsindsatser.

Ændringer i persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre i persondatapolitikken. Eventuelle ændringer vil fremgå af hjemmeside. 

Automatiske afgørelser – sommetider er vi en robot

I Min A-kasse bruger vi i visse tilfælde automatiske afgørelser

Det betyder, at vores IT-system automatisk vurderer og godkender modtagne blanketter, såfremt det er muligt. Min A-kasse træffer kun automatiske afgørelser, når sagen er egnet til det: ’Egnet’ vil blandt andet sige sager, hvor alle de nødvendige oplysninger er tilgængelige, ingen af oplysningerne giver anledning til yderligere undersøgelser, der ikke skal udøves et skøn, og vores medlem ikke er kommet med bemærkninger. Alle komplekse sager som beror på et konkret skøn bliver behandlet manuelt af en medarbejder i Min A-kasse.

Er du i tvivl om, hvorvidt din sag er behandlet automatisk, er du velkommen til at kontakte os. Hvis din sag er behandlet automatisk, kan du altid få en medarbejder til at gennemse din sag manuelt. 

Lovpligtige samtaler- hvilke persondata bruger vi her?

Personoplysninger ved CV- og rådighedssamtaler

I forbindelse med lovpligtige CV- og rådighedssamtaler har vi brug for de personoplysninger, der allerede fremgår af vores systemer. De kan have betydning for din ret til dagpenge.

Vi indsamler sjældent nye oplysninger til formålet. For at finde dig i vores systemer kan det forekomme, at vi beder om navn, telefonnummer eller fødselsdato. Som udgangspunkt booker du selv tid til samtalerne via Min A-kasses bookingsystem, som er sikret med SSL-kryptering. SSL står for Secure Sockets Layer, som er en globalt anvendt industristandard, som sikrer, at dine data krypteres, så kun du og Min A-kasse har adgang til de indtastede informationer.

Inden samtalerne vil du blive bedt om at oplyse os om tidligere stillingsbetegnelser. Disse oplysninger er tilknyttet dine personoplysninger og indsamles via Min A-kasses Selvbetjening.

Personoplysninger og samtaler hos jobcentret

Når Min A-kasses medlemmer ønsker det, deltager Min A-kasse på de lovpligtige fællesmøder på jobcentret. Min A-kasse modtager i disse tilfælde en invitation fra jobcentret via en krypteret e-mailadresse. I Min A-kasses systemer registreres kun, at en samtale har fundet sted, og Min A-kasse tager ikke referat af samtalen.

Som medlem kan du til altid sige nej til, at Min A kasse skal deltage i samtalerne. Dette gøres ved henvendelse til enten Jobcentret eller Min A-kasse. 

Sikkerhed på vores Selvbetjening

Du skal bruge MitID for at logge ind

Gennem Min A-kasses Selvbetjening kan du indsende dagpengekort, efterlønskort, ledighedserklæringer og meget mere. Du kan også se breve og udbetalingsspecifikationer.

For at benytte Min A-kasses Selvbetjening skal du være registreret i Min A-kasses medlemssystem. Du skal bruge MitID til at logge ind. Min A-kasses Selvbetjening er internt hostet, er sikret med SSL-kryptering og systemet sender og modtager også sikkert oplysninger med Min A-kasses øvrige systemer. SSL står for Secure Sockets Layer, som er en globalt anvendt industristandard, som sikrer, at dine data krypteres, så kun du og Min A-kasse har adgang til de indtastede informationer.

Alle dokumenter og breve i systemet gemmes, så længe du er medlem af Min A-kasse, eller så længe vi stadig har pligt til at opbevare oplysningerne. 

Når du kontakter os på mail, telefon og personligt – hvad sker der med dine persondata?

Når vi er i telefonisk kontakt

Når du ringer til Min A-kasse registrerer vi opkaldets tidspunkt, og hvilken medarbejder, du har været i kontakt med. Disse oplysninger bruger vi, når vi sammen skal finde ud af, hvem du har talt med og hvornår. Vi logger hverken samtalens indhold eller optager samtalen.

E-mail og personoplysninger

Når du sender Min A-kasse en e-mail, er der som udgangspunkt tale om en ukrypteret meddelelse, hvorfor vi anbefaler dig ikke at skrive CPR-nummer i mailen og desuden angive så få personoplysninger som muligt i mailen. Vi anbefaler derfor, at du altid benytter dig af vores Selvbetjeningsløsning. Vi opdaterer løbende vores persondatapolitik i overensstemmelse med implementeringen af nye tekniske løsninger.

Alle e-mails sendt til vores hovedmails slettes månedligt på vores servere. En backup gemmes i 5 år efter sletning, som kun kan gendannes af vores IT-afdeling.

Personlige henvendelser og personoplysninger

Når du henvender dig til Min A-kasse personligt på vores adresser, behandler vi dine personoplysninger fortroligt. Afleverer du eksempelvis fortrolige oplysninger eller personoplysninger, sørger vi for, at ingen andre får adgang til dem.

Feedback på CV og ansøgninger

Som medlem af Min a-kasse har du mulighed for at få feedback på dit CV og ansøgning af en karriererådgiver. Når du ønsker at få feedback beder vi dig om at fremsende informationerne via vores Selvbetjening.

Vi opdaterer løbende vores persondatapolitik i overensstemmelse med implementeringen af nye tekniske løsninger.

Dine rettigheder

Som registreret i Min A-kasse har du visse rettigheder efter Persondataforordningen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du har ret til anmode om indsigt i de oplysninger vi behandler, og du har ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger, der er urigtige.

Du har også i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

De oplysninger, vi behandler som a-kasse er hovedsageligt almindelige personoplysninger efter forordningens artikel 6. Det forekommer dog, at vi også behandler særligt følsomme oplysninger efter artikel 9. Det sker, når vi foretager rådighedsvurderinger og i den forbindelse behandler oplysninger om helbred. Det sker også, når vi vurderer opsigelser, og undertiden får kendskab til vores medlemmers fagforeningsforhold. Endeligt sker det at vi behandler oplysninger om strafferetlige forhold, når vi fritager for kontingent på baggrund af frihedsberøvelse.

 

 

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger

Jeg ønsker at klage

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, skal du rette henvendelse til vores IT-afdeling.

Kan vi ikke løse henvendelsen sammen – eller træffes der en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet.