Fratrædelsesaftale

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Dagpengeret ved senior- og fratrædelsesaftale

Der gælder særlige dagpengeregler, hvis du modtager rådighedsløn, ventepenge, supplerende ydelse eller er på en fratrædelsesaftale.

Fratrædelsesaftale for tjenestemænd

Hvis du har været ansat som tjenestemand, er der flere typer fratrædelsesaftaler, som afhænger af, hvordan du er ophørt i dit arbejde.

Dagpengeret ved rådighedsløn

Hvis du er tjenestemand og bliver afskediget, fordi din stilling nedlægges, har du ret til rådighedsløn. Mens du modtager rådighedsløn, skal du stå til rådighed for din arbejdsplads og være klar til at overtage en anden passende stilling med kort varsel. Rådighedsløn kan bruges til at opfylde beskæftigelseskravet, medmindre din arbejdsgiver har givet afkald på retten til at råde over din arbejdskraft i denne periode. I så fald vil du være berettiget til dagpenge, når rådighedslønnen ophører, men timerne tæller ikke med i optjeningen af beskæftigelseskravet.

For at være dagpengeberettiget skal du desuden:

 • Have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder.
 • Opfylde indkomstkravet på 263.232 kr. (2024) inden for de sidste tre år (op til 21.936 kr.  pr. måned).
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Være registreret som arbejdssøgende i jobcentret.
 • Være aktivt arbejdssøgende.

Læs mere om karantæne og gyldige grunde.

Dagpengeret ved ventepenge

Hvis din stilling nedlægges, og du bliver opsagt, har du ret til enten rådighedsløn eller ventepenge afhængigt af din ansættelsesdato. Hvis du blev ansat før den 1. juli 1969, har du ret til ventepenge. Hvis du blev ansat efter den 1. juli 1969, har du ret til rådighedsløn. For at modtage supplerende dagpenge skal din arbejdsgiver give afkald på retten til at råde over din arbejdskraft i perioden med ventepenge. Dette betyder, at du ikke er underlagt tidsbegrænsningen for udbetaling af supplerende dagpenge, som er 30 uger inden for 104 uger. Timerne kan dog ikke tælles med i optjeningen af beskæftigelseskravet.

For at være dagpengeberettiget skal du desuden:

 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Være registreret som arbejdssøgende i jobcentret.
 • Bekræfte din status som jobsøgende hver 7. dag.
 • Være aktivt arbejdssøgende.

Dagpengeret ved supplerende ydelse

En anden fratrædelsesordning er supplerende ydelse, som gives til tjenestemænd, der bliver opsagt. Denne ydelse udbetales af den myndighed, der står for pensionsudbetalingerne.

Supplerende ydelse udbetales én gang om året og medfører et fradrag ved udbetalingstidspunktet. Modtagelse af supplerende ydelse forhindrer ikke retten til dagpenge, men kan ikke tælles med i optjeningen af beskæftigelseskravet.

For at være dagpengeberettiget skal du:

 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Være registreret som arbejdssøgende i jobcentret.
 • Bekræfte din status som jobsøgende hver 7. dag.
 • Være aktivt arbejdssøgende.

Fradrag i efterløn og dagpenge for tjenestemænd

Hvis du er tjenestemand og modtager fratrædelsesgodtgørelse gennem en frivillig fratrædelsesordning, vil der blive foretaget fradrag i dine dagpenge eller efterløn. Dette skyldes, at du opsiger din stilling med et kortere varsel end den rådighedsperiode på op til tre år, som er fastsat i tjenestemandsloven.

Fradrag for andre ansatte end tjenestemænd

Hvis du modtager fratrædelsesgodtgørelse som ikke-tjenestemand, vil der også blive foretaget fradrag i dine dagpenge. For eksempel, hvis din arbejdsgiver afskediger dig og aftaler at udbetale en godtgørelse ved ophør. Det afgørende for, om udbetalingen medfører fradrag, er, om arbejdsgiveren har overholdt opsigelsesvarslet. Hvis opsigelsesvarslet er overholdt, medfører udbetalingen ikke fradrag. Hvis varslet ikke er overholdt, vil udbetalingen medføre fradrag for den del af opsigelsesperioden, som godtgørelsen dækker.

Bestemmelsen gælder både kollektive og individuelle aftaler. Den omfatter aftaler om fratrædelsesordninger for større grupper af medarbejdere såvel som individuelle aftaler mellem en medarbejder og arbejdsgiver. Hvis du selv siger op, er du også omfattet af reglen, og din arbejdsgivers opsigelsesvarsel vil afgøre, om der skal ske fradrag for indtægten.

Indtægter, der ikke medfører fradrag

Der foretages ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

 • Pension som følge af tab af erhvervs- eller arbejdsevne: Dette omfatter bl.a. invalidepension, der er tegnet som led i et ansættelsesforhold, samt pension ved helbredsbetinget utjenestedygtighed (svagelighedspension) for tjenestemænd. Fradrag foretages heller ikke for privattegnede ordninger. Det forudsættes dog, at Min A-kasse vurderer, at du stadig er til rådighed for arbejdsmarkedet, selvom du har fået tilkendt svagelighedspension.
 • Tilskadekomstpension som følge af skade i tjenesten: Hvis du som tjenestemand får tilkendt tilskadekomstpension efter en skade i tjenesten, foretages der ikke fradrag for den del af pensionen, som er en forhøjelse baseret på arbejdsskaden. Min A-kasse vurderer, om tilkendelse af pension skaber tvivl om, hvorvidt du ellers står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere om dagpenge.