Selvstændig

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Har du – eller overvejer du at starte – selvstændig virksomhed?

Dagpengesystemet henvender sig både til selvstændige og lønmodtagere. Men det kan være svært at manøvrere rundt i dagpengesystemet som selvstændig. Derfor er det altid en god idé at henvende dig til Min A-kasse, hvis du er ledig, har selvstændig virksomhed eller overvejer at starte en. Vi sidder klar til at rådgive dig og sparre på de tanker, du måtte have.

Herunder kan du læse mere om, hvad der kendetegner en selvstændig virksomhed, og hvordan det adskiller sig fra at have selvstændig bibeskæftigelse.

Hvad kendetegner selvstændig virksomhed?

Der er tale om selvstændig virksomhed, når du helt eller delvist ejer en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte, og når du har arbejde forbundet med at drive virksomheden.

Derudover skal mindst en af følgende betingelser være gældende:

 • Din virksomhed er registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer.
 • Overskuddet eller underskuddet fra virksomheden beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • Du får udbetalt løn som A-indkomst fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse. Kontakt os for at få defineret, hvad der menes med dette.
 • Du modtager B-indkomst, der indberettes som selvstændig virksomhed hos SKAT.

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer, anses du også som selvstændig, medmindre du har fået indberettet overenskomstmæssig løn til indkomstregistret, hvor der er betalt AM-bidrag.

Der skelnes mellem bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse, og om der er tale om formueforvaltning

Det er i udgangspunktet SKATs definitioner, der er afgørende for vores vurdering i den enkelte sag.

Ring til os – vi hjælper gerne med dine spørgsmål om at være selvstændig og modtage dagpenge

Kontakt os, hvis du ønsker hjælp, sparring eller vejledning – både i forhold til regeljunglen og i forhold til at springe ud i at være selvstændig. Vi er med dig og hjælper dig videre. Der er nemlig masser af muligheder, men dagpengereglerne kan være tidskrævende at finde rundt i på egen hånd.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og supplerende dagpenge

Det er i dag muligt at opstarte selvstændig virksomhed, selvom du også modtager dagpenge. Det kan være en hjælp, fordi man på den måde får et økonomisk skub i ryggen til opstart af virksomhed de første måneder.

Herunder kan du læse mere om de betingelser, der skal være opfyldt, når du modtager dagpenge og har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er det ikke muligt at modtage dagpenge.

Vær opmærksom på, at der skelnes mellem, om du har startet din selvstændige virksomhed før, du blev ledig eller mens du er ledig. Læs om forskellen her.

De betingelser, der gælder, når du modtager dagpenge, ændrer sig ikke ved, at du får supplerende dagpenge.

Du skal stadig:

 • være tilmeldt dit lokale jobcenter
 • være aktivt jobsøgende
 • deltage i de møder, du bliver indkaldt til
 • sende dagpengekort til os tidligst den sidste dag i hver dagpengeperiode (find perioderne på selvbetjeningen)
 • med dags varsel kunne overtage et arbejde med en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer.

Den måde, du tilrettelægger driften af din virksomhed på, må altså ikke stå i vejen for at kunne stå til rådighed.

Desuden skal du være opmærksom på at oplyse, hvor mange timer og minutter, du har brugt på din virksomhed. Det kan du læse mere om herunder.

Dit dagpengekort, når du har selvstændig bibeskæftigelse

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du oplyse, hvor mange timer og minutter, du har brugt på din virksomhed i rubrikken “selvstændig virksomhed” – det skal du gøre, selvom du ikke har haft en indtægt. Det gælder alle arbejdsopgaver, herunder opsøgende arbejde, administrativt arbejde og transporttid. Timerne vil blive modregnet dine dagpenge.

Det er uden betydning, hvilken ugedag og på hvilket tidspunkt af døgnet, arbejdet er udført. Alle arbejdstimer skal påføres dit dagpengekort. Du må altså gerne arbejde i din egen virksomhed i dagtimerne.

Se her, hvordan du udfylder dagpengekortet korrekt.

Hvor længe kan du få supplerende dagpenge?

Du har 30 uger med ret til supplerende dagpenge. De 30 uger tæller fra den 1. i den måned, hvor du starter virksomheden. Når du har selvstændig bibeskæftigelse, tæller alle de uger med, hvor du har mindre end 37 timers arbejde, uanset om du har arbejdet i din virksomhed i de uger eller ej.

Dine 30 uger tæller fra d. 1. i den måned, hvor du starter din virksomhed – og du vil få udbetalt supplerende dagpenge for hele den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber.

Sådan forlænger du din ret til supplerende dagpenge

Du kan forlænge din ret med fire uger, hvis du 12 måneder før retten udløber, har fået indberettet dette til SKAT:

 • En måned med mere end 146 løntimer
 • To 14-dagesperioder med mere end 68 løntimer eller
 • Fire uger med mere end 34 løntimer.

Hvis du har haft B-indkomst, som ikke indgår i en virksomheds over- eller underskud, bliver beløbet omregnet til timer.

Du kan også forlænge retten med fire uger for hver måned, du har drevet selvstændig virksomhed og ikke samtidig har modtaget dagpenge. Vær opmærksom på, at din virksomhed skal have været registreret i de offentlige registre i seks måneder på tidspunktet for udløbet af de 30 uger.

Du kan højst forlænge retten med 12 uger – det vil sige fire uger ad tre omgange.

Sådan kan du genoptjene din fulde ret til supplerende dagpenge

Du kan optjene 30 nye uger med supplerende dagpenge. Det kræver, at du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet følgende til SKAT:

 • Mere end 146 løntimer i mindst 6 af månederne
 • Mere end 68 løntimer i mindst 13 14-dagesperioder eller
 • Mere end 34 løntimer i mindst 26 uger.

Du kan også optjene 30 nye uger, hvis du inden for et indkomstår, hvor du ikke har modtaget dagpenge, har haft en samlet indtægt på kr. 263.232 (2024-tal) fra A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed.

Hvis du ikke kan forlænge eller få en ny ret

Har du ikke timer eller indtægt nok til at forlænge eller genoptjene din ret til supplerende dagpenge, er du nødt til at lukke, sælge, bortforpagte eller udtræde af virksomheden for at få dagpenge. Det er dog en betingelse, at du stadig har timer tilbage med ret til dagpenge.

Ophør af drift af selvstændig virksomhed

Stopper du med selvstændig virksomhed, skal du huske, at du skal afmeldes offentlige registre.

Vi skal også bruge dokumentation på, at virksomheden er afmeldt Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og de skattemæssige forpligtelser er overdraget eller afsluttet. Her skal vi bruge bekræftelser fra Erhvervsstyrelsen og SKAT.

Hvis du ønsker at sælge, overdrage eller bortforpagte virksomheden, skal vi bruge dokumentation på dette. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke kan ske til ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Vælger du at udtræde af en virksomhed, der videreføres af din ægtefælle eller af medejere, gælder andre regler, og vi vil derfor anbefale, at du kontakter os i den situation.

Vigtigt, hvis du ophører som selvstændig flere gange

Ud over første gang du melder dig ledig og indplaceres efter ophør med selvstændig virksomhed, kan du ophøre én gang i en dagpengeperiode med selvstændig virksomhed.

Hvis du har flere ophør som selvstændig, mister du retten til dagpenge, indtil du både opfylder et nyt indkomstkrav til indplacering i en dagpengeperiode og kravet for generhvervelse af retten til en ny periode på 30 uger med supplerende dagpenge.

Kan man få dagpenge, hvis man har et CVR-nummer?

Mange kan være i tvivl om, om man kan få dagpenge, når man har et CVR-nummer. Det korte svar er ja, det kan du godt, men der er forskellige krav afhængigt af, om der er tale om, hvorvidt du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse.

Hovedbeskæftigelse
Er der tale om hovedbeskæftigelse, skal du ophøre med at drive selvstændig virksomhed, før du kan modtage dagpenge. Du kan ophøre på flere forskellige måder:

 • Hvis du lukker virksomheden
 • Hvis du sælger virksomheden
 • Hvis du bortforpagter virksomheden
 • Hvis du udtræder af virksomheden, som videreføres af andre
 • Hvis virksomheden er gået konkurs.

Bibeskæftigelse
Når der er tale om bibeskæftigelse, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet. De timer, du bruger på din virksomhed, fratrækkes i dine dagpenge uanset, hvornår arbejdet udføres.

Læs mere om reglerne for selvstændig hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse her.

Hvor mange timer må man arbejde som selvstændig?

Du kan få supplerende dagpenge i op til 160,33 timer pr. måned, hvis du arbejder eller får løn for 145,53 timer eller derunder i den pågældende måned.

Der er en minimumsgrænse for, hvor lidt man kan få i dagpenge og du kan altså ikke få dagpenge, hvis det kun drejer sig om 14,8 timer på en måned.

Du skal derfor arbejde under 145,53 timer pr. måned for at kunne modtage supplerende dagpenge.