Regler og betingelser

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Her kan du læse om betingelserne for dit medlemskab af Min A-kasse.

Tro og Love

De oplysninger, du giver i forbindelse med indmeldelsen, giver du på tro og love. ’På tro og love’ betyder, at du står inde for, at oplysningerne er sande. Viser det sig, at oplysningerne er urigtige, kan det betyde at du mister rettigheder, samt at du måske skal betale dagpenge mv. tilbage og får en sanktion. Det står i paragraf 86, stk. 1 og paragraf 87, stk. 1 og 2 i love om arbejdsløshedsforsikring mv.

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal du utvetydigt meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale ved at sende en besked i Selvbetjeningen. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om at fortryde dit medlemskab inden fristen udløber.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Min A-kasses vedtægter

Du kan læse Min A-kasses vedtægter i sin helhed på minakasse.dk ved at søge på ”Vedtægter”.

Digital kommunikation

I Min A-kasse bruger vi udelukkende digital post. Så snart vi sender digitale breve til dig, betragtes det som modtaget af dig. Husk, at det er dit ansvar at holde dig orienteret om de breve, vi sender til dig. Det kan have betydning for din ret til dagpenge og dit medlemskab, hvis ikke du læser dine digitale breve.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at læse dine breve, eller hvis du i øvrigt har problemer med at få adgang til SelvbetjeningenLæs mere på vores hjemmeside.

Fuldtids- eller deltidsforsikring?

Arbejder du mere end 30 timer i gennemsnit pr. uge, kan du kun være fuldtidsforsikret. Arbejder du mellem 0 og 30 timer i gennemsnit pr. uge, kan du selv vælge om du vil være fuld- eller deltidsforsikret. Valget har betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, i hvor høj grad du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet samt kontingentet. Vær dog opmærksom på, at vælger du at være deltidsforsikret, skal du for at kunne skifte til fuldtidsforsikring, opfylde kravene, som er nævnt i næste afsnit. Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, kan du kontakte medlemsafdelingen på 70123782.

Er du deltidsforsikret og har du som månedslønnet 390 løntimer over 3 måneder, vil du automatisk blive omforsikret til fuldtidsforsikret. Det samme gælder, hvis du er uge/14-dages lønnet og har 360 løntimer over 12 uger.

Er du studerende og over 30 år kan det betale sig at blive deltidsforsikret ét år før, du afslutter din uddannelse. Hvis du vælger dette, skal du huske at skifte forsikringsstatus til FULDTID samtidig med, at du søger om medlemskab som nyuddannet (senest 14 dage efter sidste uddannelsesdag)

Vejledning

Statsborgerskab

Du skal have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark for at kunne få dagpenge. Hvis du ikke er statsborger i Danmark eller i et andet EØS-land, skal du derfor oplyse, om du har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Oplysninger til brug for optagelse

Studerende

Du kan få et gratis medlemskab, hvis du tager en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders eller tre semestres varighed. Læs mere om kontingentfritagelse på Min A-kasses hjemmeside.

Nyuddannet

Du er nyuddannet, hvis du har taget en erhvervsmæssig uddannelse. Uddannelsen skal være af mindst 18 måneders eller tre semestres varighed. Du skal have bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen og senest to uger efter uddannelsens afslutning.

Uddannelsens afslutning:

En uddannelse er afsluttet, når alle karakterer er givet og al studieaktivitet er ophørt. Her skal du skrive, hvornår du har bestået din sidste eksamen. Hvis dit eksamensbevis er udstedt i tilknytning til studieaktivitetens afslutning, kan du bruge denne dato på eksamensbeviset.

Du kan læse mere om at være Nyuddannet og på dagpenge på Min A-kasses hjemmeside.

Ledig

Du kan blive medlem, selvom du ikke har arbejde, eller hvis din arbejdsgiver får tilskud til din løn. Du skal dog være opmærksom på, at retten til dagpenge kræver, at du har været medlem af en a-kasse uafbrudt i mindst et år, og at du opfylder indkomstkravet. (Læs afsnittene Ret til dagpenge.)

Lønmodtager

Du er lønmodtager, når du arbejder hos en arbejdsgiver. Når du arbejder som lønmodtager, indbetaler arbejdsgiveren A-skat og bidrag til ATP, og ferieloven gælder for dig.

Selvstændig virksomhed

Der er tale om selvstændig virksomhed både, når den drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives i selskabsform. Du er selvstændig, hvis du alene eller sammen med din ægtefælle arbejder i eller er med til at drive selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50% eller den bestemmende andel af stemmeværdien eller af selskabskapitalen. Nærmeste familie betyder: Dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Medarbejdende ægtefælle

Begrebet medarbejdende ægtefælle dækker den situation, hvor en ægtefælle deltager i den anden ægtefælles virksomhed.

Ansatte ægtefæller (herunder ægtefæller med lønaftale)

I skattelovgivningen er der mulighed for, at en ægtefælle kan ansættes i den anden ægtefælles virksomhed på almindelige lønmodtagervilkår.

Personer, som arbejder i samleverens virksomhed, sidestilles ikke med ægtefæller. Disse kan kun optages som selvstændige, hvis de også er medejere af virksomheden.

Ret til dagpenge

For at få ret til dagpenge kræves der som hovedregel, at du opfylder følgende tre betingelser:

  1. Du har været medlem af en a-kasse uden afbrydelser i mindst et år.
  2. Du opfylder indkomstkravet på 263.232 kr. (2024-tal) inden for tre år (175.488 kr. for deltidsforsikrede). Der kan højst medregnes 21.936 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 14.624 kr. for deltidsforsikrede (2024-tal).

Det tæller med til indkomstkravet

A- og B-indkomst fra lønarbejde, udenlandske lønindkomster, samt overskud fra din selvstændige virksomhed kan indgå i opgørelsen af indkomstkravet.

Her medregnes virksomhedens skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til dig af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, som fremgår af årsopgørelsen, samt dine ejerandele af overskud i selskaber, hvor du har afgørende indflydelse.

Oplysningerne indhentes fra dine afsluttede årsopgørelser.

Fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning

Hvis du har aktiviteter, der ligner selvstændig virksomhed – men i begrænset omfang – kan der være tale om fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning. Disse aktiviteter kan ikke indgå i opgørelsen af indkomstkravet.

Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om, hvilken aktivitet du har.

Skift af a-kasse

At skifte fra en anden a-kasse til Min A-kasse er meget nemt. Du skal blot melde dig ind i Min A-kasse og oplyse dit nuværende a-kassemedlemskab, så klarer vi resten.

Husk
– at du skal blive ved med at betale medlemsbidrag til din nuværende a-kasse, indtil du får besked fra os om, at du er blevet overflyttet.

Supplerende Lønforsikring

Vi kan i samarbejde med forsikringsselskabet Alka tilbyde dig en fordelagtig supplerende lønforsikring. Du skal være medlem af Min A-kasse for at kunne supplere med lønforsikringen. Du kan læse mere på vores hjemmeside eller kontakte Alka Lønforsikrings hotline på telefon nr. 70 30 05 07 for at få yderligere information.